Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeft goedgevonden en verstaan:

Met intrekking van de ordonnantiën van 31 December 1874 (Staatsblad No. 307), 15 Juli 1877 (Staatsblad No. 136), 21 December 1877 (Staatsblad No. 266) en 27 Augustus 1879 (Staatsblad No.. 262), te bepalen als volgt:

ART. 1. In de gedeelten van Java en Madoera, waar de invoer en de verkoop van opium zijn verboden 1), zijn ook voor zoover zulks nog niet uitdrukkelijk is bepaald — mede verboden het bezit en het vervoer van opium.

Ten aanzien van het verbod op den invoer, het bezit, het vervoer en den verkoop van opium in de in alinea 1 bedoelde verboden kringen, worden, voor zoover dit niet reeds is geschied, met opium gelijk gesteld:

le. overblijfselen van opium;

2e. morphine, praeparaten van opium, opiumhoudende of met opium vermengde vaste stoffen en vochten, zoogenaamde opiumpillen, opiumpoeders, anti-opiumpoeders, en alle andere zaken van dien aard, welke morphine of opium bevatten of daarmede vermengd zijn. ART. 2. Overtredingen van het verbod, bedoeld in alinea 2 van artikel 1, worden, behalve met gevangenisstraf, de eerste maal voor den tijd van één maand tot drie jaren en bij herhaling voor den tijd van drie maanden tot vijf jaren, gestraft:

indien de hoeveelheid opium, waarmede de overtreding is gepleegd, niet meer bedraagt dan honderd katti's, met eene geldboete van één duizend tot tien duizend gulden;

indien even bedoelde hoeveelheid meer dan honderd katti's bedraagt, met eene geldboete van één duizend tot tien duizend gulden voor de eerste honderd katti's en van honderd gulden voor elke katti meer.

De gevangenisstraf, in de vorige alinea bedoeld, wordt met opzicht tot inlanders en met hen gelijkgestelde personen vervangen door dwangaibeid buiten den ketting voor gelijken duur.

Voor de berekening van het beloop der boete in verhouding tot de hoeveelheden achterhaald opium, voorgeschreven in de eerste alinea van dit artikel, wordt onder opium verstaan ruw opium en wcrdt een katti bereid opium gerekend gelijk te staan aan twee katti ruw opium, beide van goede hoedanigheid, en komt bij vermengingen of praeparaten van opium en van morphine slechts in aanmerking de hoeveelheid bereid opium, welke volgens de keuringen, voorgeschreven bij artikel 4 dezer ordonnantie, geacht wordt voor de bereiding te zijn noodig geweest.

1.) Die gedeelten zijn vermeld hiervoren ondar A.

Sluiten