Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen geen bezwaar bestaat met het oog op de wijze van opberging.

ART. 12. (1) Wanneer goederen worden aangeboden, welke op gewichtige gronden worden verdacht onrechtmatig te zijn verkregen, wordt de inpandneming opgeschort, de politie gewaarschuwd en het aangeboden voorwerp door den administrateur aangehouden, tegen afgifte van een ontvangstbewijs en onverwijld onder schriftelijke opgave der redenen van de aanhouding, tegen ontvangstbewijs aangeboden aan het Hoofd van plaatselijk bestuur, dat naar bevind van zaken handelt. Wanneer de verdachte goederen worden aangeboden door personen, aan de militaire rechtspraak voor de Landmacht onderworpen, geschiedt de aanbieding aan den plaatselijken (plaatselijk militairen) commandant van het betrokken garnizoen.

(2) Wanneer bij een gerechtelijk onderzoek in het pandhuis panden worden aangetroffen, als bedoeld in alinea 1, of uit anderen hoofde panden zijn, benoodigd als stukken van overtuiging, kunnen deze alleen worden opgevorderd door de daartoe bevoegde macht en moeten alsdan door den administrateur tegen ontvangstbewijs worden afgegeven.

ART. 13 (1) De panden worden met zorg bewaard, ten einde zooveel mogelijk bederf en waardevermindering te voorkomen.

(2) Het Gouvernement van Nederlandsch-Indië is aansprakelijk voor alle schade, welke de panden mochten ondergaan, wanneer die te wijten is aan brand of aan oorzaken, binnen het bereik van gewone voorzorg vallende, met dien verstande, dat waardevermindering, tengevolge van het achterwege blijven van geregeld onderhoud, geene aanspraak geeft op schadevergoeding.

(3) Het bedrag der schadevergoeding wordt vastgesteld :

a. bij verloren raken of bij geheel te niet gaan, dan wel bij algeheele onbruikbaarheid van het pand op een bedrag, gelijk aan de met 25 % verhoogde geschatte waarde;

b. bij gedeeltelijk verlies of te niet gaan of bij gedeeltelijke onbruikbaarheid, op een naar verhouding van de geleden schade berekend evenredig deel van het sub a bedoelde bedrag; in beide gevallen na verrekening met de beleeningssom en de rente, berekend tot en met den dag, waarop de lossing is gevraagd, behoudens den voor de rente berekening in het tarief vastgestelden maximum- termijn.

(4) De berekening van het bedrag der schadevergoeding geschiedt door den administrateur, behoudens het recht van den belanghebbende om, zoo hij geen genoegen neemt met die

Sluiten