Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

én rrteubelmakerijen, zoomede afbraak van gebouwen en brandhout. 1)

(3) Certificaten, als bedoeld bij het eerste lid van dit artikel, strekken ten geleide van het hout, verkregen door exploitatie van voorloopig ingerichte djatibosschen, op den voet van het bepaalde bij § a van het derde lid van artikel 10, voor zoover de ter zake met den aannemer gesloten overeenkomst strekt tot afstand aan dezen van het gekapte hout tegen betaling van een bepaald bedrag voor de geheele houtmassa, en uitsluitend bij vervoer van de verzamelplaatsen in of nabij die bosschen naar de door het betrokken hoofd van gewestelijk bestuur erkende binnen zijn gewest gelegen stapelplaatsen van den aannemer. Zij worden afgegeven door den aannemer of diens gemachtigde en zijn geldig voor een, voor elke exploitatie door den betrokken boschbeheerder, na overleg met den aannemer, te bepalen termijn. 1)'

(4) Passen, als bedoeld bij het eerste lid van dit artikel worden kosteloos verleend:

a. door de boschbeheerders of de door dezen aan te wijzen beambten van het boschwezen, of andere personen, bij vervoer van onbewerkt djatihout binnen de grenzen der bosschen en der bij art. 28 bedoelde kringen of uit de bosschen en die kringen naar daarbuiten gelegen plaatsen, tenzij voor dat vervoer kan worden volstaan met de afgifte van een certificaat. 2)

b. in alle andere gevallen door de hoofden van plaatselijk bestuur of de door hen aan te wijzen bestuursambtenaren of andere personen.

(5) Een pas of certificaat wordt ook vereischt bij uitvoer van alle strandplaatsen op Java en Madoera.

ART. 26. (1). De pas wordt gesteld ten name van den aanvrager, die aansprakelijk is voor de naleving der bepalingen, in het tweede en derde lid van dit artikel.

(2) De pas of het certificaat moet het hout gedurende het vervoer steeds vergezellen en, desverlangd, worden vertoond aan de ambtenaren en beambten van het boschwezen en de politie, binnen wier ressort het vervoer plaats heeft.

(3) Binnen vier en twintig uren na aankomst van het hout ter plaatse van bestemming, moet de pas of het certificaat worden ingeleverd bij de hoogste plaatselijke autoriteit, die het stuk afteekent en opzendt aan den boschbeheerder, door wien of binnen wiens ressort het is afgegeven.

1) Zooals dit is aangevuld bij Stbl. 1901 No. 208.

Sluiten