Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5e. het door den verkrijger eener vergunning tot den aankap, uitsleep of verzameling van hout, vervoer van dat hout, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, voor dat het daarvoor in zijn geheel verschuldigde aan 's lands kas is voldaan;

6e. het zonder vergunning van de bevoegde autoriteit ontginnen of aan den landbouw dienstbaar maken van gronden, gelegen binnen onder geregeld beheer gebrachte bosschen, wanneer zulks niet gepaard gaat met boschbeschadiging ; 1)

7e. het doen of nalaten van al hetgeen is verboden of geboden bij alle zoodanige bepalingen, als door de daartoe bevoegde autoriteiten in het belang der boschpolitie zijn of zullen worden uitgevaardigd.

HOOFDSTUK II.

Van het opsporen der misdrijven en overtredingen.

ART. 4 Met de uitoefening der politie en de opsporing der in het vorig hoofdstuk vermelde misdrijven en overtredingen, zoomede der in het algemeen strafwetboek vermelde misdrijven, het boschwezen betreffende, zijn, behalve de bij artikel 2 van het reglement op de strafvordering en bij artikel 1 van het inlandsch reglement genoemde personen en autoriteiten, en behoudens de ook op de overige boschambtenaren en beambten, ten aanzien van dit onderwerp krachtens de artikelen 6 en 7 van het reglement op de strafvordering, en de artikelen 3 en 4 van het inlandsch reglement rustende verplichtingen, in het bijzonder belast de mantri-politie (bij het boschwezen) en de boschwachters.

ART. 5. Zij volgen daarin de voorschriften, bij den tweeden titel van het reglement op de uitoefening der politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de inlanders en de daarmede gelijkgestelde personen op Java en Madoera (Staatsblad 1848 no. 16) vastgesteld, met uitzondering:

a. dat, ten aanzien der boschwachters, de mantri-politie het districtshoofd vervangt;

b. dat de boschwachters, ongerekend hunne verplichting tot dadelijke kennisgave der misdrijven en overtredingen, welke ter hunner kennis komen aan het districtshoofd, tevens gehouden zijn tot gelijke kennisgave aan den mantri-politie, die op zijn beurt daarvan ten spoedigste den houtvester onderricht, en aan de districtshoofden van die misdrijven en overtre-

1) Zooals de 6;. al. luidt cfm. Stbl. 1881 no. 186.

Sluiten