Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. den naam (ook de voornamen), de woonplaats of verblijfplaats en het beroep van den persoon, aan wien zij wordt uitgereikt;

c. de soort, het kaliber, het gewicht, het fabrieksnummer, merk of ander bijzonder kenmerk van het vuurwapen of wel het daarop, op kosten van den aanvrager, gestelde waarmerk.

(3) De vergunning is geldig voor geheel Java en Madoera.

ART. 4. (1) Bij het teloorgaan van een vergunningsbewijs kan een duplicaat worden uitgereikt, waarop het woord „duplicaat" in het oogvallend vermeld staat.

(2) Indien een vuurwapen, waarvoor eene vergunning tot bezit is uitgereikt, is teloorgegaan, gestolen of vervreemd, zal de persoon, aan wien is vergund het te bezitten, uiterlijk drie dagen na de vervreemding of na de ontdekking van den diefstal of het verlies, daarvan kennis geven aan het Hoofd van plaatselijk bestuur, dat de vergunning heeft verleend, onder terugzending van het vergunningsbewijs en bij vervreemding onder mededeeling van den naam (ook de voornamer), de woonplaats en het beroep van den verkrijger, zoomede van den datum der vervreemding.

(3) Bij verkoop door tusschenkomst van het vendudepartement zullen de kennisgeving, de mededeelingen en de terugzending, boven bedoeld, door den vendumeester worden gedaan.

(4) Wanneer de persoon, aan wien eene vergunning tot bezit is uitgereikt, sterft, moet het vergunningsbewijs binnen 30 dagen door den boedelberedderaar aan het Hoofd van plaatselijk bestuur, dat de vergunning heeft verleend, worden teruggezonden.

ART. 5. (1) Het in artikel 4 bedoeld vergunningsbewijs zal steeds het wapen, waarvoor het is gegeven, volgen, ook wanneer dat wapen tijdeiijk aan een ander in gebruik is afgestaan of wanneer het wordt vervoerd.

(2) In door den Gouverneur-Generaal aan te wijzen gewesten of gedeelten van gewesten zijn de bezitters van een vuurwapen bovendien verplicht om, telkens wanneer zij hun wapen aan een ander in gebruik afstaan, daarvan kennis te geven aan het Hoofd van plaatselijk bestuur, onder opgave van den naam (ook de voornamen), de woonplaats en het beroep van den persoon, aan wien het vuurwapen wordt afgestaan.

ART. 6. (1) Het is, behoudens het bepaalde in het volgend lid en in artikel 3 1ste lid der ordonnantie van heden (Staatsblad no. 491), verboden, anders dan ten verkoop krachtens

Sluiten