Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

èéne vergunning, als in artikel 9 bedoeld, buskruit of munitie te bezitten, zonder dat men heeft een vergunningsbewijs als bedoeld in artikel 7, en, wat munitie betreft, bovendien een vergunningsbewijs om een vuurwapen te bezitten.

(2) Wie een vergunningsbewijs tot het bezit van een vuurwapen heeft, mag zonder vergunningsbewijs zooveel buskruit en munitie bezitten, als noodig is om uit het vuurwapen, wanneer dit een lang vuurwapen (geweer, buks, karabijn) is, ten hoogste 200 schoten, en wanneer het een kort vuurwapen (pistool, revolver) is, 50 schoten te doen.

(3) Voor buskruit en munitie aan boord van vaartuigen is geene vergunning noodig, maar zoolang het vaartuig in eene haven of op eene reede vertoeft, is de havenmeester of de als zoodanig fungeerende ambtenaar bevoegd te vorderen, dat het buskruit en de munitie, welke niet tot de uitrusting van het vaartuig behooren, aan hem in bewaring worden gegeven.

(4) Verboden is het bezit van andere munitie dan geschikt is voor het vuurwapen, tot welks bezit men vergunning heeft verkregen.

Art. 7. (1) De vergunning om buskruit of munitie te bezitten moet worden gevraagd aan het Hoofd van plaatselijk bestuur, binnen wiens ressort de aanvrager zich bevindt.

(2) Verleent het Hoofd van plaatselijk bestuur de vergunning, dan geschiedt dit tot wederopzegging, met vermelding van :

het nummer, waaronder de vergunning in het bij artikel 15 bedoeld register is ingeschreven, den naam (ook de voornamen), de verblijfplaats en het beroep van den persoon, aan wien zij wordt uitgereikt, de hoeveelheid buskruit en de soort en hoeveelheid munitie, waarop zij betrekking heeft.

(3) De vergunning is geldig voor geheel Java en Madoera.

(4) Bij het teloorgaan van een vergunningsbewijs kan een duplicaat worden uitgereikt, waarop het woord „duplicaat" in het oogvallend vermeld staat.

Art. 8. De Gouverneur-Generaal is bevoegd tijdelijk het vervoer van vuurwapenen, buskruit en munitie, naar bepaalde door Hem aan te wijzen plaatsen of streken, te verbieden.

Art. 9. Het is verboden handel te drijven in vuurwapenen, buskruit en munitie zonder vergunning van het Hoofd van gewestelijk bestuur, binnen wiens ressort het bedrijf wordt uitgeoefend.

12*

Sluiten