Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. onder licht ontvlambare oliën : alle vloeistoffen, welker ontvlammingspunten liggen op of beneden 22'/2° Celsius (72'/2° Fahrenheit).

ART. 10. Overtreding dezer ordonnantie wordt gestraft: die van de artikelen 1, 3, 4 en 5 met eene geldboete van één honderd tot vijf honderd gulden;

die van artikel 2 met eene geldboete van hoogstens één honderd gulden en verbeurdverklaring der in strijd met deze ordonnantie aanwezige petroleum.

die van de artikelen 6 en 7 met eene geldboete van hoogstens vijfentwintig gulden.

ART. 11. De voorschriften bij het reglement van 20 Augustus 1865 (Stsbl. No. 84) betreffende het houden van huiszoeking tot ontdekking van overtredingen der wettelijke bepalingen op het stuk van 's lands middelen en pachten, zijn ook toepasselijk met opzicht tot de ontdekking van overtredingen dezer ordonnantie.

ART. 12. Het Hoofd van plaatselijk bestuur is bevoegd, om, na schriftelijke waarschuwing of in spoed vereischende gevallen, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing, ten koste der overtreders te doen wegnemen, beletten of verrichten, wat in strijd met deze ordonnantie is daargesteld of wordt ondernomen of nagelaten.

B. VERVOER TE WATER.

Staatsblad 1881 No. 57 zooals het is gewijzigd bij Staatsblad 1881 No. 89 en 1890 No. 241.

ART. 1. Prauwen of andere vaartuigen, welke petroleum of andere licht ontvlambare oliën van een ter reede liggend schip naar den wal of omgekeerd, dan wel langs rivieren of andere binnenwateren vervoeren, zijn kenbaar aan eene onderscheidingsvlag. 1)

Deze vlag is rood en bevat in witte letters, ter grootte van minstens vijf decimeter, het woord „petroleum .

De lengte en breedte dezer vlag bedragen minstens 2 meter en 1,5 meter, zij wordt gevoerd aan den mast of op eene andere, duidelijk zichtbare plaats.

ART. 2. Op de prauwen of andere vaartuigen, bedoeld in artikel 1, welke petroleum of andere licht ontvlambare oliën aan boord hebben, is —behoudens naleving der bepalingen op het

1) Zooals deze alinea luidt cfm. Stbl. 1890 No. 241.

Sluiten