Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in artikel 3, esn ander bewijs van ijk of herijk wordt afgegèven. De tot zoodanig bewijs strekkende schriftelijke verklaringen zijn vrij van zegel.

Art. 8. Voor het onderzoek, den ijk en herijk van maten, gewichten en weegwerktuigen en voor het justeeren van gewichten, wordt eene vergoeding betaald volgens een door den Gouverneur-Generaal vast te stellen tarief.

De opbrengst wordt in 's lands kas gestort.

ART. 9. De Hoofden van plaatselijk bestuur en de door hen aan te wijzen politieambtenaren en beambten, zoomede de ambtenaren, met den ijk of herijk belast, hebben te allen tijde vrijen toegang tot de plaatsen, bestemd of gebruikt tot het verkoopen en afleveren van maten, gewichten en weegwerktuigen.

Zij zijn bevoegd om van de overtredingen van artikel 4 proces-verbaal op te maken.

Wordt hun de toegang geweigerd, dan verschaffen zij zich dien desnoods met inroeping van den sterken arm.

ART. 10. Hij, die aan de in het vorig artikel bedoelde ambtenaren den toegang weigert of verhindert tot de daarin omschreven plaatsen, wordt gestraft met eene geldboete van zesentwintig tot zestig gulden of naar gelang van zijn landaard met gevangenis van drie tot zes dagen, dan wel tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van dertien tot twintig dagen, onverminderd de toepassing van de algemeene strafwet wegens feitelijkheden of beleedigingen, dien ambtenaren aangedaan.

Overgangsbepalingen.

ART. 11. De maten, gewichten en weegwerktuigen, die vóór een door den Gouverneur-Generaal te bepalen datum tot den ijk of herijk worden aangeboden, kunnen, ook zonder aan alle gestelde eischen te voldoen, goedgekeurd worden, wanneer, wat de maten en gewichten aangaat, grootte of zwaarte binnen de geoorloofde afwijkingen gelegen is, en, wat de weegwerktuigen betreft, deze voldoen aan de eischen van gevoeliqheid juistheid en bestendigheid.

Art. 12. Voor zooveel artikel 4 betreft treedt deze ordonnantie eerst in werking op 1 Januari 1901 1)

1) Zooals dit art. 12 luidt cfm. Stbl. 1899 no. 311.

Sluiten