Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 41. VERBOD van invoer van kopergeld in Ned.-lndië.

Staatsblad 1847 No. 24 1).

A. Verbod invoer koperen munt op Java en Madoera.

Eerstelijk: te bepalen:

le. dat alle invoer van kopergeld op Java, daaronder begrepen de eilanden Madoera, Bawean en de Karimongroep, onverschillig van welke benaming of van welke plaatsen afkomstig, van stonde af aan zal zijn verboden; zullende van dit verbod nochthans zijn uitgezonderd de duiten, welke door de opvarenden van op Java ten handel komende schepen en vaartuigen aan wal worden gebracht, ter aanschaffing van mond- en andere behoeften voor scheepsgebruik, mits het aantal dier duiten, onder welke alléén die van Nederiandschen muntslag en oorsprong worden verstaan, niet te boven ga de som van f 5.—• (vijf gulden) of 600 (zes honderd) duiten voor eiken man.

2e. Enz.

B. Straf op de overtreding van het verbod tot aan- en invoer van kopergeld op Java. 2)

Staatsblad 1848 No. 31.

Te bepalen, dat de bij § van art. 1 van het besluit van 16 Mei 1847 No. 1 (Staatsblad No. 24) verbodene aan- en invoer op Java van kopergeld zal worden gestraft met verbeurverklaring van het achterhaalde kopergeld en met eene geldboete, beloopende het viervoudig bedrag van die verbeurdverklaarde gelden, voor welker richtige voldoening aansprakelijk zal zijn het vaartuig, aan boord van hetwelk het kopergeld wordt achterhaald. En opdat enz.

C. Verbodsbepalingen betreffende den invoer van duiten in Nederlandsch-Indië.

Staatsblad 1885 No. 123.

Eerstelijk: De Hoofden van gewestelijk bestuur op Java en Madoera, met uitzondering van die van Buitenzorg, de Preanger-Regentschappen, Bagelen, Kedoe, Soerakarta, Djokdjakarta en Madioen en de Hoofden van gewestelijk bestuur op de Nederlandsch-Indische bezittingen buiten Java en Madoera, met uitzondering van Riouw, te herinneren aan de bepaling, vastge-

1). Zie over nabootsingen van bankpapier en muntspeciën No. 114 hier achter.

'zy De mvoer van duiten op Java en Madoera is nader verboden bij Stbl. 1399 No. 22* zie D. E. F. hier achter en over zilveren dollars en dollarpasmunt No. 118 B hier achter.

Sluiten