Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten tweede: De ter zake van overtreding van artikel 6, alinea's 1 en 3, der hooger aangehaalde Wet van 22 Juli 1899, verbeurde en betaalde boeten worden verdeeld op de wijze, bij artikel 2 der ordonnantie van 22 Juni 1899 (Staatsblad No. 191) voorgeschreven.

Ten derde: Deze ordonnantie treedt in werkinq op 1 October 1899.

F. STRAFBEPALINGEN tegen overtreding van art. 1 al. 1 van Stbl. 1899 No. 229 en regeling van de verdeeling der boeten 1).

Staatsblad 1899 No. 257, zooals het is gewijzigd bij Stbl. 1902 no. 423.

Ten eerste: (1) Overtreding van artikel 1, alinea 1 der Wet van 22 Juli 1899 (Nederlandsch Staatsblad No. 178, Indisch Staatsblad No. 229) wordt gestraft:

indien de overtreder europeaan of met dezen gelijkgestelde is, met geldboete van f 1 tot f 500 of gevangenisstraf van 1 dag tot 3 maanden en indien hij inlander of met dezen gelijkgestelde is, met geldboete van f 1 tot f 100 of tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van 1 dag tot 3 maanden 2).

met last tot vernietiging of onbruikbaarmaking van de aangehaalde duiten, plaatjes en muntspeciën, waarmede de overtreding gepleegd is.

(2) Die vernietiging of onbruikbaarmaking kan mede worden bevolen in geval van vrijspraak.

Ten tweede: De ter zake van overtreding van artikel 1, alinea 1, der hooger aangehaalde Wet van 22 Juli 1899 verbeurde en betaalde boeten worden verdeeld op de wijze, bij artikel 1 der ordonnantie van 22 Juni 1899 (Staatsblad No. 191) voorgeschreven.

Ten derde: Deze ordonnantie is voorloopig alleen van toepassing in de residentiën Madoera, Pasoeroean, Probolinggo en Besoeki en treedt aldaar in werking op 5 November 1899.

1) Zie D en E hier voren.

2) Zooals art. 1 luidt cfm- Stbl 1902 no. 423.

Sluiten