Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

(5) Aandeelen, waarop niemand aanspraak heeft, blijven mede beschikbaar voor de toekenning van buitengewone belooningen op den voet van de slotbepaling in het eerste lid.

(6) De voorschriften van artikel 2 van de resolutie van 16 September 1833 No. 6 (Staatsblad No. 56) en van artikel 1 la b van het besluit van 18 September 1853 No. 5 (Staatsblad No. 73), alsmede van het besluit van 11 April 1874 No. 14 (Staatsblad No. 106) blijven gehandhaafd.

Ten Derde; Deze ordonnantie treedt in werking op den dag harer afkondiging.

No. 42. ONWETTIG brievenvervoer.

Staatsblad 1881 No. 139, zooals het is gewijzigd en aangevuld bij Staatsbladen 1881 Nb. 224; 1882 No. 75; 1883 No. 176; 1887 No. 150 en 246; 1888 No. 63; 1889 No. 14 en 32; 1890 No. 129 en 215; 1892 No. 147, 1898 No. 170; 1899 No. 156 en 316 en 1902 No. 189. 1)

Reglement voor den postdienst in Ned.-Indië. 2)

I.

Algemeene bepalingen.

ART. 1. § 1. Aan het gouvernement is voorbehouden de uitsluitende bevoegdheid om gesloten of ongesloten brieven en pakketten, die papieren bevatten, welke het kenmerk bezitten van eene briefwisseling, tegen het genot van vracht (port) van de eene plaats naar de andere te doen overbrengen, op den voet en behoudens de uitzonderingen, hierna te vermelden.

§ 2 In de overige bepalingen van dit reglement, ook daar, waar het niet uitdrukkelijk wordt vermeld, worden onder de benaming van „brieven" mede begrepen pakketten, die papieren bevatten, welke het kenmerk bezitten van eene briefwisseling.

ART. 2. § 1. Tusschen plaatsen, waar het gouvernement een postdienst heeft ingevoerd, mag hij, die niet van gouvernementswege daarmede belast is, geen brieven tegen betaling overbrengen.

Overtredingen van dit verbod worden gestraft met eene geldboete van tien tot honderd gulden voor de eerste maal en van honderd tot vijf honderd gulden voor iedere herhaling.

1) Al deze wijzigingen en aanvullingen betreffen artikelen, die hier niet zijn opgenomen. De algemeene bepalingen ter uitvoering van Stbl. 1881 No. 139 zijn opgenomen in Stbl.

1891 No. 254, bij verschillende Stbl. gewijzigd of aangevuld.

2) Zie de bepalingen op den Pakketpostdienst onder No. 109 hier achter.

Sluiten