Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 2 t/m. 3 enz,

ART. 4. Het aanleggen van een telegraaf of het openstellen daarvan voor het publiek verkeer, zonder de vereischte vergunning, wordt gestraft met eene geldboete van f 200.— tot f 1000.—

De Gouverneur-Generaal is bevoegd de zonder vergunning aangelegde telegrafen op kosten van den eigenaar te doen opruimen 1).

Art. 5 enz.

ART. 6. De eigenaren, bezitters en houders van gronden, waarover of waardoor eene voor een publieken dienst bestemde telegraaflijn wordt gelegd, zonder dat daartoe onteigening wordt vereischt, zijn gehouden het plaatsen der noodige palen, het leiden der draden, zoo boven als onder den grond, alsmede hetgeen tot instandhouding en bewaking der lijnen wordt vereischt, te dulden.

Voor de beambten van den telegraaf is zijn samenstel en wat daartoe behoort, ofschoon in of op bijzonder eigendom geplaatst, ten allen tijde toegankelijk.

ART. 7. Eigenaren, bezitters en houders van erven, die den beambten van den telegraaf den toegang tot hunne erven hebben geweigerd, worden gestraft met eene geldboete van f 25.— tot f 100.—

ART. 8. t/m. 12 enz. 2).

ART. 13. Hij, die telegraafwerken binnen het gebied van Nederlandsch-Indië, daaronder begrepen de onderzeesche kabels in de territoriale zeeën, welke ten algemeenen nutte gebezigd of tot publieken dienst opengesteld worden, opzettelijk en wederrechtelijk vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, wordt, naar gelang hij europeaan of inlander is, gestraft met gevangenis van drie maanden tot drie jaren of dwangarbeid buiten den ketting van drie maanden tot drie jaren.

Hij, aan wiens schuld het te wijten is dat de in het vorig lid bedoelde telegraafwerken vernield, beschadigd of onbruikbaar gemaakt worden, wordt naar dezelfde onderscheiding van landaard gestraft met gevangenis van één dag tot één maand, of geldboete van één tot honderd gulden of met tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van één dag tot één maand of geldboete van één tot honderd gulden. 3)

ART. 14 enz.

1) Deze alinea is toegevoegd bij Stbl. 1878 No. 101.

2) Art. 11 is gewijzigd bij Stbl. 1889 No. 213.

3) Zooals dit art. is gewijzigd bij Stbl. 1891 No. 235.

Sluiten