Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(zie No. 45 hier achter) gehechte reglementen letters A. en B., opgeslagen of overgebracht moet worden—of indien volgens art. 13, laatste lid, van bedoeld reglement letter A. geen uitlading behoeft plaats te hebben, voordat het ter beschikking van belanghebbenden komt. De eerstaanwezend ambtenaar kan vergunning tot afwijking van deze bepalingen verleenen.

ART. 5. Vrijdom van accijns wordt volgens door den Gouverneur- Generaal vastgestelde voorschriften genoten voor gedistilleerd:

a. tot vervaardiging van azijn;

b. dat voor gewoon gebruik ongeschikt gemaakt (gemethyleerd) is;

c. voor wetenschappelijke doeleinden;

d. voor de zuivering en bereiding van zwavelzure kinine en andere kina-alcaloïdzouten.

HOOFDSTUK II.

Stokerijen, distilleerderijen en bergplaatsen, toelating. Bezit van werktuigen. Stoken bij eene wettige inrichting en andere verboden daden.

ART. 6. Stokerijen zijn de inrichtingen, waarin gedistilleerd vervaardigd wordt uit gegiste grondstoffen.

ART. 7. Distilleerderijen zijn de inrichtingen, uitsluitend bestemd om gedistilleerd door overhaling te zuiveren of gedistilleerd tot dranK. te stoken. Zij worden verdeeld in twee klassen.

Tot de eerste klasse behooren die, waar gedistilleerd onder genot van crediet voor den accijns wordt verwerkt.

Tot de tweede klasse behooren de overige distilleerderijen. Eene distilleerderij mag gelijktijdig slecnts tot eene klasse behooren.

ART. 8. Bergplaatsen zijn de pakhuizen of lokalen, uitsluitend dienende tot opsiag van gedistilleerd onder genot van crediet voor den accijns.

ART. 9. Er mag, hetzij recntstreeks, hetzij door gebouwen of over erven, gee.ie gemeenschap bestaan tusscnen:

a. stokerijen en distilleerderijen.

b. distilleerderijen van verschillende klassen ;

c. stofckerijen en distilleerderijen eenerzijds en bergplaatsen anderzijds.

Stokerijen, distilleerderijen der eerste klasse en bergplaatsen mogen niet worden opgericht dan op een afstand van minstens 10ü meter van iedere nering of verkoopplaats, als bij art. 68 dezer ordonnantie bedoeld.

Sluiten