Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mits voorzien van eene schriftelijke machtiging van den eerstaanwezend ambtenaar, proefstokingen gehouden worden.

Zoodra eene proefstoking is aangekondigd, hebben alle werkzaamheden plaats volgens de aanwijzing der ambtenaren, aan wie stoker en zijn personeel gehouden zijn volle medewerking te verleenen, zoo wat betreft het verschaffen van vaatwerk, als anderszins.

De eerstaanwezend ambtenaar bepaalt bij de machtiging tot proefstoking, over hoeveel stooksels of welk tijdsverloop in uren de proef zich zal uitstrekken.

De ambtenaren vergelijken hunne bevinding, wat de bij proefstoking in doorslag per stooksel of per uur verkregen hoeveelheid gedistilleerd van vijftig percent betreft, met de hoeveelheid volgens aangifte.

Zij maken van hunne bevinding een relaas op, tot medeteekening waarvan de stoker wordt uitgenoodigd en een afschrift waarvan hem wordt uitgereikt.

Geeft de bevinding der ambtenaren met de aangifte een verschil aan, grooter dan tien ten honderd, dan wordt het debet der credit-rekening, bedoeld bij art. 38, verhoogd met de overbevinding, beperkt tot het tijdsverloop of het aantal stooksels, waarover de proefstoking zich in werkelijkheid heeft uitgestrekt.

Er bestaat overtreding wanneer de bevinding met de aangifte een grooter verschil dan vijfentwintig ten honderd aangeeft.

ART. 31 t/m. 49 enz.

HOOFDSTUK IX.

Uitslag. Veruoer. Inslag inlandsch en buitenlandsch gedistilleerd. Algemeene voorschriften.

ART. 50. Geen gedistilleerd, hetzij inlandsch of buitenlandsch, mag, in welke hoeveelheid ook, uit eene stokerij, distilleerderij der eerste klasse of bergplaats of uit panden en van erven, die daarmede gemeenschap hebben, worden uitgeslagen of aldaar ingeslagen, dan gedekt door het vereischte document.

ART. 51. Geen gedistilleerd, hetzij inlandsch of buitenlandsch, mag in eene hoeveelheid van twee liter of daarboven 1) uit andere panden of van andere erven, de in het voorgaand artikel

• 3

1) Een flesch = — liter.

4

Sluiten