Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der in- en uitvoerrechten en accijnzen of van een anderen diensttak, eene behoorlijk gedagteekende en onderteekende aangifte 1) in, houdende een duidelijke opgaaf van:

a. naam, beroep en woonplaats van den aangever;

b. de panden en erven, die geheel of gedeeltelijk als nering zullen worden gebezigd, met bijzondere aanwijzing van de lokalen, voor den verkoop, en van die, voor de nederlegging van voorraden bestemd.

Het bewijs van gedane aangifte strekt tot toelating der nering. Het wordt niet afgegeven indien de aangegeven panden en erven, hetzij rechtstreeks, hetzij door gebouwen of over erven, gemeenschap hebben met eene stokerij, distilleerderij der eerste klasse of bergplaats, of wel, indien zij minder dan 100 meter daarvan verwijderd zijn-

ART. 71. Alle gedistilleerd, hetzij ïnlandsch of buitenlandsch, in eenig pand of binnen de grenzen van eenig erf, waarin eene nering is gevestigd, of wel in een gemeenschap hebbend pand of op zulk een erf aanwezig, moet ten allen tijde gedekt zijn door een of meer geldige consenten of een, ten name van den betrokken neringdoende, staand deilbewijs.

De voorraad in zulk een gebouw of op een zoodanig pand is onderworpen aan peiling door de ambter aren, mits zij voorzien zijn van eene schriftelijke machtiging van den controleur of, waar geen controleur is, van het Hoofd van plaatselijk bestuur.

De neringdoenden zijn verplicht aan de ambtenaren al het voorhanden gedistilleerd aan te wijzen en de in hun bezit zijnde documenten te vertoonen.

De ambtenaren maken van hunne bevinding een relaas op, dat als peilbewijs aan den belanghebbende, tegen intrekking der vertoonde documenten, wordt uitgereikt.

Zij kunnen, waar zulks naar hun oordeel mogelijk is, in stede van den voorraad aan te peilen in eigenlijken zin, zich ook op eenvoudiger wijze vergewissen van de sedert hun laatste bezoek verkochte hoeveelheden gedistilleerd en die op de consenten afschrijven.

Een relaas wordt van die verrichting niet opgemaakt.

Eene bevonden overmaat van minder dan één ten honderd op den geheelen voorraad, geldt niet als overtreding van de eerste alinea van dit artikel.

ART. 72. Consenten, waarop afschrijvingen, als bedoeld bij de voorlaatste alinea van art. 71 gedaan zijn, gelden nog slechts voor de daarin uitgedrukte hoeveelheid, na vermindering met het bedrag der afschrijvingen.

1) Vrij van zegel, Nos. 17 en 18 der vrijstellingen.

Sluiten