Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 84. Inlanders en daarmede gelijkgestelde personen worden, wanneer zij zich aan de na te noemen feiten schuldig maken, niet op den voet van voorafgaand artikel, doch als volgt gestraft:

le Wie zich schuldig maakt aan overtreding van art. 15, door het onwettig gebruiken of bezitten van werktuigen, waaraan,' na schatting van twee daartoe door het Hoofd van plaatselijk bestuur aangewezen personen, geene hoogere waarde dan f 300.-—

kan worden toegekend: met eene boete van f 100. of ten-

arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van minstens eéne maand en hoogstens drie maanden, benevens verbeurdverklaring van de werktuigen, grondstoffen en het gedistilleerd, ten aanzien waarvan de overtreder als clandestiene gebruiker of bezitter aan te merken is. 1)

2e. Wie zich schuldig maakt aan overtreding van art. 51, van de bepalingen op het vervoeren van gedistilleerd of van eene der bepalingen van de eerste paragraaf van hoofdstuk X dezer ordonnantie : met eene boete van f 25. - tot f 100. of tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van minstens acht dagen en hoogstens drie maanden, benevens verbeurdverklaring, ingeval van onwettig vervoer .van het vervoerde, ingeval van onwettigen verkoop van het voorhanden en ingeval van aanwezigheid van niet gedekte hoeveelheden van ongedekt gedistilleerd.

ART. 85. De fusten, manden, kruiken, flesschen en andere voorwerpen, waarin zich het gedistilleerd bevindt, dat in de termen van verbeurdverklaring valt, zijn mede verbeurd.

De goederen, die in de termen van verbeurdverklaring vallen, kunnen door de ambtenaren aangehouden en na inventarisatie in bewaring genomen worden.

Wordt gedistilleerd aangehouden wegens onwettigen of ongedekten voorraad, dan is de bekeurde verplicht behoorlijke fusten of andere voorwerpen voor het bewaren daarvan te verschaffen; deze voorwerpen zijn alsdan in de verbeurdverklaring begrepen.

De krachtens de vorige alinea aangehouden goederen worden, voor zoover zij niet als stukken van overtuiging behoeven te dienen en niet bestaan uit werktuigen van clandestiene stokerijen, afgegeven, na zekerheidstelling ten genoege van den ontvanger', voor hunne door dezen geschatte waarde. Deze zekerheidstelling bestaat öf in het deponeeren van geld öf in personeelen borgtocht.

acmerZipgenomenre D'reCteUr van Financiën dd. 10 Nov. 1650 No. 16757, ter zake hier

15*

Sluiten