Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. PETROLEUM. (Java en Madoera).

Staatsblad 1886 No. 249, zooals het is aangevuld en gewijzigd bij Staatsblad 1892 No. 153, 1899 no. 1, 1907 no. 410 en 1908 no. 48.

HOOFDSTUK I.

Bedrag en heffing van den accijns.

ART. 1. In de gewesten, waar van wege het NederlandschIndisch bestuur invoerrechten geheven worden volgens het tariei, vastgesteld bij de wet van 16 April 1886 (Stbl. No. 107) wordt geheven een accijns van petroleum naar den maatstaf van twee gulden en vijftig centen per hectoliter. 1)

Art. 2. (1) 2) Onder petroleum wordt verstaan de gewone lichtpetroleum of kerozine.

(2) Voor de toepassing dezer ordonnantie worden met petroleum gelijkgesteld : gasoline, petroleumbenzine en al die andere aard-oliedistillaten, welke met de evengenoemde gemeen hebben dat zij vluchtiger zijn dan petroleum.

(3) De Directeur van Financiën beslist in alle gevallen van twijfel of verschil van gevoelen, zoo betreffende de toepasselijkheid der benamingen petroleum, gasoline, benzine en aardolie distillaat, als betreffende de aanwezigheid van de eigenschap, welke andere aardolie-distillaten dan petroleum, gasoline en petroleumbenzine accijnsplichtig maken.

(4) Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk gezegd wordt of op onmiskenbare wijze in het zinsverband ligt opgesloten, heeft in het vervolg van deze ordonnantie de naam petroleum de beteekenis van p'etroleum en voor de toepassing dezer ordonnantie met petroleum gelijkgestelde aardolie-distillaten.

ART. 3 t/m. 11a. enz. 3).

art. 116. Op eiken distilleerketel en agitator en elk reservoir of ander in een fabriek aanwezig werktuig vcor de verzameling, dan wel bewerking van petroleum, onverschillig in welk stadium van zuivering dienende, moet een opschiift geplaatst wo-den, houdende in duidelijk zichtba-e letters en cijfers, in cheverf, de aanwijzing van de bestemming en voor werktuigen, waarvan meer dan een aanwezig is, van een doorloopend volgnummer.

1) Zooals dit art. luidt cfm. Stbl. 1899 no. 1

2) Zooals art. 2 luidt cfm. Stbl. 1908 no. 48. .. . .

3) Art. 11 en 11a zijn nieuw cfm. Stbl. 18J2 no. 153; art. 3 t|m. 6 en 8 ongewijzigd

De ^egélen^voor den vrijdom van accijns voor met petroleum S^S«t^de aardolie distillaten (art. 6a v. h. reglement) zijn vastgesteld bij Stbl. 1908 no. 361.

Sluiten