Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op de ketels enz., waarvan bij de in de tweede alinea van art. 11a. bedoelde beschrijving de liter-inhoud moet worden opgegeven, wordt in gelijker voege die inhoud bekend gesteld. 1)

ART. 12 enz. 2)

Art. 13. Boven de naar den openbaren weg gekeerde ingangen eener bergplaats of fabriek wordt een opschrift geplaatst, houdende in duidelijk zichtbare letters, in olieverf, de woorden „Petroleumbergplaats" of „Petroleumfabriek", benevens den naam van den handelaar, de firma of den fabrikant.

Art. 13a. 3) Het is verboden, elders dan in eene petroleumfabriek, waarvoor een bewijs is uitgereikt, als bedoeld in artikel 11a, ruwe aardolie te distilleeren, te filtreeren of daaruit, op welke wijze ook, producten te bereiden, die in meerdere of mindere mate de geschiktheid van petroleum hebben om als verlichtngsmiddel te worden gebezigd, of bij petroleum gevoegd, die geschiktheid daaraan niet ontnemen.

Het is mede verboden, elders dan in eene petroleumfabriek, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, aardolie-distillaten door nogmaals distilleeren, rectificeeren of op welke wijze ook, tot hoogeren graad van zuiverheid te brengen. Voor de toepassing der voorafgaande alinea's wordt het bezit van werktuigen, van hoe eenvoudigen aard ook, blijkbaar gediend hebbende voor eene bij die alinea's verboden handeling, of bestemming daartoe op andere wijze verradende, met de handeling zelve gelijkgesteld.

ART. 14 t/m. 19 enz.

Art. 20. De ontginner of beheerder van aardoliebronnen levert vóór den aanvang zijner werkzaamheden, ten kantore van den ontvanger, eene door hem onderteekende aangifte in, houdende eene duidelijke aanwijzing van de plaats of plaatsen, waar de boringen zullen worden verricht en van het tijdstip, waarop ,de werkzaamheden zullen aanvangen.

Ingeval de ontginner of beheerder van aardoliebronnen de aardolie tevens zuivert, voldoet hij ter zake aan dezelfde formaliteiten als de beheerder eener fabriek. 1)

Art. 20a. 1). De beheerder eener fabriek levert vóór den aanvang zijner werkzaamheden, ten kantore des ontvangers, eene door hem onderteekende aangifte in duplo in, houdende opgave van het tijdvak, waarover de aangifte loopt.

a. van de dagen, waarop ruwe aardolie zal worden gedistilleerd en van de daarvoor te bezigen distilleerketels ;

1) Nieuwe art. 11b, 20 en 20a cfm. Stbl. 1892 No. 153,

2) Art. 12 is gewijzigd bij Stbl. 1908 no. 48.

3) Nieuw art. 13g cfm. Stbl. 1907 no. 410.

Sluiten