Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. van het aantal te verrichten zuiveringen van ruwe !ichtpetroleum met zwavelzuur, met vermelding van de daarvoor te bezigen agitators en voor eiken agitator van de dagen, waarop hij in gebruik zal zijn.

c. van het aantal te verrichten zuiveringen van ruwe lichtpetroleum met loog, met vermelding van de daarvoor te bezigen agitators en voor eiken agitator van de dagen, waarop hij in gebruik zal zijn. Bijaldien de zuivering met loog in denzelfden agitator plaats heeft, waarin de zuivering met zwavelzuur geschiedt, wordt de hierbedoelde opgaaf met de sub b bedoelde samengevat.

d. van de uren, gedurende welke overdag en des nachts in de fabriek gewerkt zal worden.

De in dit artikel bedoelde aangiften loopen over hoogstens 30 dagen en worden niet als geldig aangenomen, wanneer geen behoorlijke zekerheid voor den accijns is gesteld of niet voldaan is aan de bij art. 11a. opgelegde verplichtingen.

De ontvanger geeft een gewaarmerkt exemplaar der aangifte terug.

Dat exemplaar moet gedurende het tijdvak, waarover de aangifte loopt, aanwezig zijn op de onderneming of fabriek en aan de ambtenaren op hunne eerste aanvraag vertoond worden. Het wordt, na verloop van bedoeld tijdvak, terstond ten kantore des ontvangers, voorzien van de bij art. 20c. voorgeschreven aanteekeningen, inceleverd.

De ontvanger kan vergunnen dat eene ingediende aangifte door eene andere vervangen wordt.

Er bestaat overtreding, wanneer een distilleerketel voor het afstoken van ruwe aardolie of een agitator voor het zuiveren van ruwe lichtpetroleum gebezigd wordt op een dag, waarop hij volgens aangifte niet in gebruik zou zijn, zoomede wanneer op andere uren, dan is aangegeven, in de fabriek gewerkt wordt.

De werkzaamheden in de fabriek worden geacht in gang te zijn, zoodra onder een distilleer- of stoomketel vuur is aangemaakt of vocht uit een kraan vloeit, en niet te zijn geeindigd, alvorens alle vuren gedoofd zijn en alle kranen hebben opgehouden te vloeien.

ART. 20b. Aan den beheerder eener fabriek wordt door den ortvanger, tegen bewijs, een gewaarmerkt register uitgereikt, omovereenkomstig de modellen, door den directeur van Financiën vast te stellen — te worden gebruikt tot het inschrijven door of van wege den beheerder, telkenmale wanneer eene hoeveelheid ruwe lichtpetroleum aan de behandeling met zwavelzuur onderworpen wordt, van het tijdstip, waarop het vullen van den voor

Sluiten