Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die bewerking gebezigden agitator aanvangt, van de hoeveelheid in den agitator gebrachte ruwe lichtpetroleum in litermaat en van het tijdstip, waarop het ledigen van den agitator aanvangt.

Vóór de uitreiking van het register zal voor eiï.en agitator al dan niet uitsluitend bestemd voor de behandeling van ruwe lichtpetroleum met zwavelzuur, door de ambtenaren onderzocht zijn, hoeveel tijd vereischt wordt om hem bij verschillende hoogten — het aantal hiervan naar omstandigheden in overleg met den fabrikant te bepalen — en geheel geopende afvoerkraan te doen ledigloopen.

Het resultaat van dit onderzoek wjrdt door den ontvanger in het eerste open vak van het register opgeteekend.

De inschrijvingen in het register moeten, met daartoe door de administratie verstrekten inkt, de getallen voluit, in letters geschieden en wel die, betreffende de aanvangstijdstippen van elke vulling en lediging, vóórdat met die werkzaamheden wordt aangevangen, die, betreffende de hoegrootheid der vulling, onmiddellijk nadat het vullen is afgeloopen.

Bijaldien eene lediging tijdelijk gestaakt wordt, moet daarvan en van het hervatten dier werkzaamheid in het register aanteekening worden gehouden, met vermelding van de tijdstippen, waarop de afvoerkraan gesloten en weder geopend is.

Het register moet steeds op de fabriek of onderneming voorhanden zijn en den ambtenaren op hunne eerste aanvraag worden ter hand gesteld. Het wordt, na volschrijving, ingetrokken tegen uitreiking van een ander.

Er bestaat overtreding:

a. wanneer de toestand van de kranen, waarmede de ruwe lichtpetrDleum in den agitator gebracht en daaruit gelaten wordt, voor beide of een van beide, niet overeenkomt met de laatste inschrijving in het register.

b. wanneer de» agitator ledig is op een oogenblik, dat hij volgens de laatste inschrijving in het register niet ledig zijn kan.

c. wanneer de afvoerkraan voor petroleum, volgens het register niet open geweest zijnde na de laatste vulling, de hoeveelheid petroleum, onverschillig in welk stadium van zuivering in den agitator aanwezig, met de hoeveelheid, die volgens het register aanwezig moet zijn, een grooter verschil dan van twee ten honderd oplevert. In geval de petroleum in den agitator met zwavelzuur, loog, of water gemengd is, staat het den visiteerenden ambtenaar vrij de aanwezige hoeveelheid petroleum te bepalen door aftrek van het bijmengsel volgens opgave van belanghebbenden of de aftapping van het bijmengsel af te wachten.

Sluiten