Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene boete van twee maal den accijns van de onwettig uitgeslagen petroleum, ten laste van den gebruiker of bezitter van het pand, waaruit de uitslag geschiedt.

5e. Het niet toelaten der ambtenaren tot eene bergplaats, fabriek of onderneming of de daartoe behoorende panden en erven met eene boete van f 10.— tot f 500.— ten laste van den gebruiker of bezitter van het pand, waar de ambtenaren verlangen te worden toegelaten.

6e. Het bemoeilijken of ondoenlijk maken van aanpeilingen, opnemen, visitatie of verificatie en het nemen van proeven, bedoeld bij art. 43, met eene boete van f 10. — tot f 500.— ten laste van dengene, die de goederen of documenten onder zich heeft of aanbiedt.

7e. Het aanwezig z jn van andere vloeistoffen en zelfstandigheden dan petroleum in als petroleum bevattende, ten uit- of doorvoer aangegeven collis, met eene boete van f 100.— tot f 1000.— ten laste van den aangever.

8e. Het niet aanwezig hebben van een dubbelen decaliter, van een litermaat of van den gewaarmerkten peilstok in de geVallen, waarin de aanwezigheid daarvan vereischt wordt en het ontbreken van de opschriften, bedoeld in de artikelen 116 en 13, met eene boete van f 10.— voor den eersten dag en f 3.— voor iederen volgenden dag, dat bedoelde voorwerpen of opschriften niet aanwezig zijn.

Deze boeten komen ten laste van den gebruiker of bezitter van het pand, ten aanzien waarvan de overtreding geconstateerd wordt.

9e. Het in werking hebben of brengen van eene fabriek om ruwe aardolie te verwerken, al dan niet verbonden aan eene onderneming tot exploitatie van aardolie-bronnen, zonder dat daarvan de voorgeschreven aangifte gedaan is; het in eene fabriek of op eene onderneming, levens fabriek, voorhanden hebben van niet aangegeven distilleerketels of agitators en het bezigen van werktuigen of kranen voor een ander doel, dan het aangegevene, met eene boete van f 500.— tot f 1000— ten laste van den bezitter of gebruiker van de fabriek of onderneming, benevens verbeurdverklaring van de werktuigen, die op onwettige wijze gebezigd zijn of waaraan de onwettig gebezigde kranen zich bevinden en de voorradige petroleum.

10e. Het niet voldoen aan of overtreden van de artikelen 20a, 20b en 20c met eene boete van f 500.— tot f 1000,—

Sluiten