Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ile. Alle andere overtredingen dezer ordonnantie, behoudens die van art. 13a, met eene boste van f 10.— tot f 1000. 1)

ART. 47a 2)

Behoudens het bepaalde bij artikel 476, wordt overtreding van artikel 13a gestraft met eene boete van vijf honderd gulden tot duizend gulden, benevens verbeurdverklaring van de installatie, die- en het vaatwerk dat- voor het onwettige doei gebezigd is en de aanwezige bewerkte of onbewerkte olie of distillaten.

ART. 47b 2.)

Inlanders en daarmede gelijkgestelde personen worden wegens overtreding van artikel 13a met behulp van eene installatie, welker waarde door twee door het Hoofd van plaatselijk bestuur aangewezen personen op niet meer dan 300 gulden wordt geschat, gestraft, niet op den voet van artikel 47a, doch met eene geldboete van een honderd gulden of tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon voor minstens één maand en hoogstens drie maanden, benevens verbeurdverklaring van de installatie, die- en het vaatwerk dat- voor het onwettige doel gebezigd is en de aanwezige bewerkte of onbewerkte olie of distillaten.

ART. 48. Indien de eerstaanwezend ambtenaar of, in hooger beroep, de directeur van Financiën van oordeel is dat ingeval van onjuistheden in aangiften of opgaven er geen opzet tot ontduiking van den accijns aanwezig is, wordt de overtreding gestraft met eene boete van tien gulden.

ART. 49. Bekeuring wordt niet ingesteld of, ingesteld zijnde, buiten gevolg gelaten:

a. ^ indien bij verschil van merken, de goederen blijkbaar dezelfde zijn en het verschil geene verdenking van ontduiking van den accijns oplevert.

b. indien het niet bezitten of niet vertoonen van een document, naar het oordeel van den controleur, of, waar geen controleur is, van het Haofd van plaatselijk bestuur, verschoonbaar is wegens bijzondere omstandigheden en geene verdenking van ontduiking van den accijns bestaat.

Art. 50 enz.

Art. 51. De directeur van Financiën, voor zooveel Java en Madoera aangaat, en de Hoofden van gewestelijk bestuur, voor zooveel betreft de bezittingen daar buiten, kunnen, ter voorkoming van gerechtelijke vervolgingen, wegens alle overtredingen in schikking treden of doen treden.

1) Zooals No. 8, 9 en 10 luiden cfm. Stbl 1892 No. 153 en No. 11 c(m. Stbl. 1903 No. 48 i) Nieuwe art. 47a en 47b cfm. Stbl. Wu/ No. 410.

Sluiten