Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ü. van den Java-, den Chineeschen- en anderen vreemden tabak, die uit zee wordt aangevoerd in de Wester-afdeeling van Borneo en

b. van den Java-tabak, den Ra Topong-tabak, den Balischen tabak, den Cheribonschen- en Chineeschen rooktabak, die uit zee wordt aangevoerd in de Zuider-en Oosterafdeéling van Borneo. 1)

ART. 2. De accijns is verschuldigd ook dan, wanneer de aangevoerde tabak aan de bepaling van invoerrecht is onderworpen.

ART. 3. De accijns bedraagt per honderd kilogram :

a. voor den Java-tabak, bedoeld bij art. 1 letter b, vier gulden ;

b. voor den chineeschen- en anderen vreemden tabak, bedoeld bij art. 1, letter a, zestien gulden ;

c. voor de verschillende soorten van tabak, bedoeld bij art 1, letter b, als volgt:

voor den Balischen tabak en den Cheribonschen rooktabak vijf gulden;

voor den Chineeschen rooktabak, zes gulden vijftig cent en voor den Java- of Kedoe en den Ra-Topong-tabak acht gulden. 2)

Art. 4. De ordonnantie van October 1882 (Stbl. No. 240) 2)

en de daaraan gehechte reglementen zijn mede toepasselijk op de heffing en verzekering van den accijns op tabak. 3)

Art. 5. Voor de toepassing van de in het vorig artikel bedoelde ordonnantie en reglementen wordt de accijns op tabak op Borneo als invoerrecht beschouwd.

Op Java en Madoera kan van den tabak, die van daar naar Borneo zal worden verzonden, de aldaar verschuldigde accijns worden betaald bij het inleveren der aangifte, die volgens de bedoelde reglementen moet worden gedaan vóór de inlading in het vaartuig, waarmede de verzending zal geschieden of vóór dat dit vaartuig de voor het doen dier aangifte aangewezen plaats voorbijvaart. 4)

ART. 6. De directeur van Financiën kan bij het te loor gaan van tabak, waarvan accijns betaald is, teruggaaf van dien accijns doen verleenen 4).

1) Zooals art. 1 en 3 zijn gewijzigd cfm. Stbl. 1896 No. 266.

2) Zie No. 45 hier achter.

3) Zooals het is gewijzigd bij Stbl. 1832 No. 296.

1882 no?°297. 5 U gew'izi9d b'j Stbl 1832 N°- 29ó> 1396 No. 266 en art. 6 bij Stbl.

16*

Sluiten