Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hierbedoelde boeten wegens het niet binnen den gestelden termijn opslaan, aanbieden of inleveren, zijn ten laste van hem door of namens wien de aangifte is gedaan, die tot het stellen van den termijn aanleiding gaf.

4e. onjuiste opgaaf van de hoeveelheid, soort of waarde in aangiften ten invoer tot verbruik volgens het reglement lett A., tot opslag in particulier entrepot of tot uitvoer of vervoer van aan uitvoerrecht onderworpen goederen:

met eene boete van tien maal of twee maal het bedrag, dat volgens de aangifte minder zou verschuldigd zijn dan werkelijk behoorde berekend te worden, naarmate het verschil meer of niet meer bedraagt dan een twaalfde van laatstbedoeld bedrag, wordende de onjuistheid van de waarde geconstateerd door de prijscourant of de schatting der daartoe aangewezen commissie en de onjuistheid der soort door de beslissing dier commissie;

5e. het verzwijgen in eene aangifte van goederen, die met andere zijn verpakt met twintig maal het recht van de verzwegen goederen volgens berekening van den ontvanger ;

6e. het schenden van zegels en looden, het maken van veranderingen, doorhalingen of bijvoegingen in documenten, waarop de handteekening van een ambtenaar is geplaatst, voor zoo ver dit een of ander niet valt in de termen van de wetboeken van strafrecht, met eene boete van f 25.— tot f 1000.— ten laste van dengene, die de goederen of documenten onder zich heeft of aanbiedt;

7e. alle hiervoren niet genoemde overtredingen van deze ordonnantie of van de daaraan gehechte reglementen met eene boete van f 10.— tot f 1000.—

ART. 26. Indien de controleur of, waar geen controleur is, het Hoofd van gewestelijk bestuur, of, in appel van hunne uitspraak, de directeur van Financiën, van oordeel is dat ingeval van onjuistheden in aangiften of opgaven, geen opzet tot fraude of tot ontduiking van 's lands rechten aanwezig is, wordt de overtreding gestraft met eene boete van f 10.

ART. 27. Bekeuring wordt niet ingesteld, of, ingesteld zijnde, wordt zij tegen betaling der kosten buiten gevolg gelaten, indien:

a. bij verschil van merken of nommers de goederen blijkbaar dezelfde zijn en het verschil geene verdenking oplevert;

b. het niet bezitten of niet vertoonen van een document, naar het oordeel van den controleur of, waar geen controleur is, van het Hoofd van plaatselijk bestuur, verschoonbaar is wegens bijzondere orr.s.andigheden en er geen verdenking van ontduiking bestaat.

Sluiten