Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 28. Zij, in wier dienst anderen werkzaam zijn of die door gemachtigden vertegenwoordigd worden, zijn voor de met dien dienst in betrekking staanden of naar aanleiding der machtiging verrichte handelingen van die anderen of van de gemachtigden, verantwoordelijk.

ART. 29. De directeur van Financiën, voor zooveel Java en Madoera aangaat, en de Hoofden van gewestelijk bestuur, voor zooveel betreft de bezittingen daai buiten, kunnen wegens alle overtredingen, die hun voorkomen niet met smokkelhandel in verband te staan, in schikking treden of doen treden.

SLOT- EN OVERGANGS-BEPALINGEN enz.

Letter A.

REGLEMENT voor Batavia, Cheribon, Semarang, Soerabaia en Padang.

HOOFDSTUK I.

Aankomst van buiten het tolgebied.

ART. 1. Bij aankomst van een handelsvaartuig van buiten het tolgebied wordt ten kantore van den ontvanger tegen requ eene in de nederlandsche of maleische taal met latijnsche karakters geschreven en door den gezagvoerder of de agenten van het schip onderteekende, algemeene aangifte ingeleverd van de aan boord aanwezige handelsgoederen en provisiën.

De inlevering geschiedt: voor schepen, varende op' Nederl. Indische jaarpassen, uiterlijk op den dag na dien der aankomst en voor alle andere uiterlijk op den tweeden dag na dien der aankomst.

De Zondag telt niet mede.

De eerstaanwezend ambtenaar kan den termijn verlengen.

ART. 2 en 3 enz.

Art. 4. De algemeene aangifte behoeft niet te worden gedaan voor schepen, die niet langer dan 48 uren ter plaatse vertoeven en tevens aldaar geene handelsgoederen laden of lossen.

De directeur van Financiën kan, ten behoeve van stoomschepen, vergunnen geene algemeene aangifte te doen of op elke plaats alleen aangifte te doen van hetgeen daar gelost moet worden.

Voor stoomschepen behoeft geene algemeene aangifte gedaan te worden van de handelsgoederen, bestemd voor buiten het tolgebied, indien zij rechtstreeks derwaarts vertrekken 1).

ART. 5 enz.

1) De laatste al. is toegevoegd bij Stbi. 1887 No. 29 en geldt voor Taildjong-Priok.

Sluiten