Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het verleenen van geneeskundigen bijstand, door verstrekking van inlandsche geneesmiddelen tegen zoogenaamde ziekten van het land, is geene uitoefening der geneeskunst.

Art. 42 enz.

Art 43. Behoudens het bepaalde bij de laatste alinea van dit artikel, mag niemand genees-, heel-, verlos-, of tandheel-

undige praktijk uitoefenen, zonder daartoe eene akte van toelating van den directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid ontvangen te hebben.

Bij de aanvrage tot toelating moeten worden overgelegd de bewijzen dat de bevoegdheid is toegekend of krachtens welke de bevoegdheid bestaat.

De akte van toelating wordt niet vereischt voor de uitoefeninq der genees-, heel- en verloskunst ingevolge art. 16.

Voor officier van gezondheid in actieven dienst wordt de uitoefening van deze bevoegdheid beperkt door de voor hun ambt bestaande of nader te maken voorschriften.

Art. 44 is ingetrokken bij Stbl. 1894 No. 190.

Art 45. Alvorens de praktijk uit te oefenen, doen de geneeskundigen, tandheelkundigen en vroedvrouwen hunne bewijzen van bevoegdheid viseeren door het Hoofd van gewestelijk bestuur in het gewest, waar zij zich vestigen.

Art. 46 enz. 1)

. ,A;RT' 41; De geneeskundige, die een lijder aan eene besmettelijke ziekte waarneemt, is verplicht daarvan binnen 24 uren ennis te geven aan het Hoofd van plaatselijk bestuur.

Art. 48 enz. 1).

• ART'j49' Alleen °P Plaatsen, waar geen apotheek gevestigd is, zijn de aldaar gevestigde geneesheeren bevoegd geneesmiddelen af te leveren.

Zij behouden die bevoegdheid zoolang zij daar gevestiqd blijven ook nadat ter plaatse eene apotheek geopend is.

e ave in het geval, bedoeld in de vorige alinea, mogen de geneeskundigen ter plaatse, waar eene apotheek is gevestigd, geneesmiddelen verstrekken, wanneer hulp oogenblikkelijk mocht worden vereischt en het verlangde geneesmiddel niet spoedig genoeg kan worden verkregen. Deze uitzondering bepaalt zich uitsluitend tot de eerste visite van den geneesheer (2).

Art. 50 t/m 55 enz.

4 Ë ,■»,» BSrWMt aMMKyr - »>« ~ "»

2) Zooals dit art. luidt cfm Stbl. 1903 No. 375.

17*

Sluiten