Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het bezit te zijn van de krachtens deze verordening vereischte waarborgen van bekwaamheid, in den zin, bedoeld bij art. 41 eerste lid, geneeskunst uitoefenen.

Art. 87. Onverminderd de vervolging tot zwaardere of andere straffen, zoo daartoe gronden zijn, worden overtredingen van andere dan in art. 86 bedoelde voorschriften, betreffende de uitoefening van de geneeskunst, gestraft met" eene geldboete van f 10.— tot f 100.

Bij herhaling van eene overtreding binnen twee jaren, kan de boete tot f 500.— gebracht en daarenboven eene gevangenisstraf van drie dagen tot één jaar opgelegd worden.

Art. 88. Onverminderd de vervolging tot zwaardere of andere straffen, zoo daartoe gronden zijn, worden met gevangenisstraf

van drie maanden tot een jaar en eene geldboete van f 75.

tot f 300.—, te zamen of afzonderlijk, gestraft zij, die zonder in het bezit te zijn van de bij deze verordening vereischte waarborgen van bekwaamheid, het apothekersbedrijf uitoefenen

in den zin, bedoeld bij art. 56. Met eene geldboete van f 10.

tot f 100.— worden gestraft de overtredingen van de overige bepalingen dezer verordening betreffende de uitoefening der artsenijbereidkunst, voor zooverre daartegen geen straf bedreigd is bij het volgend artikel.

Bij herhaling van eene overtreding binnen twee jaren, kan de boete tot f 500.— gebracht en daarenboven eene gevangenisstraf van drie dagen tot één jaar opgelegd worden.

Art. 89. Voor elk geneesmiddel, dat bij onderzoek volgens art. 80 ondeugdelijk wordt bevonden, en voor elk geneesmiddel, dat volgens de artikelen 50 en 59 van deze verordening voorhanden moet zijn, doch ontbreekt, wordt eene boete van f3.

opgelegd.

Wanneer bij een tweede onderzoek na verloop van den in art. 80 tweede lid bedoelden termijn het ontbrekende niet is aangevuld, of de ondeugdelijke geneesmiddelen niet door deugdelijke zijn vervangen, wordt deze boete verdubbeld.

Wanneer bij een derde onderzoek, onder inachtneming van het bepaalde in het tweede lid van art. 80, de toestand nog onvoldoende wordt bevonden, wordt de apotheker of geneeskundige gestraft met eene boete van f 100.— tot f 600. — en kan hem daarenboven eene gevangenisstraf worden opgelegd voor den tijd van drie maanden tot één jaar.

ART. 90. Bij overtreding van art. 82 eerste lid worden de ten verkoop aangeboden vergiftige zelfstandigheden in beslag genomen, verbeurd verklaard en op rechterlijk bevel vernietigd.

Overgangsbepalingen enz,

Sluiten