Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. tot geene werkzaamheden in de school gebezigd worden anders dan onder toezicht en leiding van een in hetzelfde schoolvertrek aanwezigen bevoegden onderwijzer.

(2). Het bepaalde sub b der vorige alinea geldt niet voor hen, die de akte bezitten, bedoeld in art. 32 onder a.

ART. 10. (1). De Gouverneur-Generaal bepaalt de gevallen, waarin de bevoegdheid tot het geven van onderwijs van rechtswege wordt verloren, tengevolge van een eindvonnis van den strafrechter.

(2). Hij, die de bevoegdheid tot het geven van lager onderwijs verloren heeft, kan haar niet terug bekomen, behalve in de gevallen, bij de art. 21 en 27 voorzien.

(3). In deze gevallen kan zij hem door den GouverneurGeneraal worden terug gegeven.

ART. 11 enz.

ART. 12. Dit reglement is niet toepasselijk op:

a. hem, die uitsluitend in een of meer der vakken, vermeld in art. 1 onder h, i, k, p, q en s, onderwijs geeft;

b. de schoolgebouwen, uitsluitend bestemd voor het onderwijs in een of meer der vakken, vermeld in art. 1 onder h, i, j, k, p, q, r en 5;

c. de scholen, waarin geene kinderen boven de zeven jaren worden toegelaten en geen ander dan voorbereidend onderwijs gegeven wordt, behoudens dat ook deze scholen onderworpen zijn aan de bepalingen van art. 11, 27, 28 46 en 47 van dit reglement.

d. militaire onderwijzers ten aanzien van het onderwijs door hen gegeven aan militairen.

Titel II.

Van het onderwijs.

ART. 13 t/m 25 enz. 1)

Titel III.

Van het particuliere onderwijs.

ART. 26. (!) Tot het geven van particulier onderwijs wordt vereischt het bezit:

a. eener akte van bekwaamheid, overeenkomstig art. 31 en

volgende ;

b. van een gelijk getuigschrift, als in art. 19 al. 1 lett. b. is vermeld ;

1) Art. 25 is gewijzigd bij Stbl. 1902 No- 5., art. 14 bij Stbl. 1905 No. 405 en 1906 No. 341.

Sluiten