Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 25. t/m. 36 enz. 1)

No. 53. NIEUWE bepalingen op de rechten van successie en van overgang bij overladen.

Staatsblad 1901 No. 471, gewijzigd bij Stbl. 1907 no. 363 en 481.

Titel I.

Algemeene bepalingen.

ART. 1. (1) Er wordt in Nederlandsch-lndië, onder den naam van recht van successie, eene belasting geheven van de waarde van al wat uit den boedel van een tot de europeesche en met deze gelijkgestelde bevolking behoorend ingezetene geërfd of daaruit dcor diens overlijden verkregen wordt.

(2) De verklaring van vermoedelijk overlijden wordt voor de toepassing dezer ordonnantie met werkelijk overlijden in alle opzichten gelijkgesteld, behoudens teruggave van het dientengevolge geheven recht met de verhoogingen en boeten, in de gevallen bij de artikelen 482, 485, 486 en 487 van het Burgerlijk wetboek voorzien. De dagteekening der verklaring wordt als de dag van het overlijden beschouwd.

(3) Als ingezetene van Nederlandsck-Indië wordt voor de toepassing dezer ordonnantie beschouwd ieder, die binnen Nederlandsch-lndië zijne woonplaats heeft.

ART. 2. Er wordt, onder den naam van recht van overgang, eene belasting geheven over de waarde van alle onroerende zaken, gelegen of gevestigd binnen Nederlandsch-lndië, en uit den boedel van iemand, die geen ingezetene is van AederlandschIndië, geërfd of daaruit door diens overlijden verkregen.

ART. 3 t m. 20 enz.

Titel II.

Van de aangifte en waardeering van het geërfde of verkregene.

Art. 21. Zij, die eene nalatenschap geheel of voor een evenredig gedeelte erven, zijn verplicht ten kantore van den ambtenaar van de rechten van successie en van overgang, in wiens kring de overledene binnen Nederlandsch-lndië zijne laatste woonplaats had, bij schriftelijke memorie aangifte te doen van:

le enz.

ctli tSL m 'MPTiK3?, bii ^tbl" 1892 No' 260 en 1894 No' 280: art- 30 is gewijzigd bij Stbl. 1886 No. 25. 1892 No. 148 en 1838 No. 171.

ouiSver,«°'SCn' gevoegd bij deze ordonnantie, is gewijzigd en aangevuld bij ?iï mm K,°' ^ ^ \c.' UZ 1894 No' 38 en 28°' 1897 No' 54' l898 No. 171 1901 No. 244' ^IJ^J1'.,,1,904 NO' 19. 1905 No. 35, 64 en 497, 1906 No. 66, 348 en 363, 1907 No. 122, 266, 456, 486 en 543, 1908 No. 8X 160 en 493 en 1909 Np. 124,

Sluiten