Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) Wanneer deze volmacht speciaal voor het doen van aangifte is verleend, wordt zij aan de memorie vastgehecht, in andere gevallen wordt zij aan den ambtenaar van de rechten van successie en van overgang ter inzage gegeven.

ART. 30 en 31 enz.

ART. 32. (1) De ambtenaren van den burgerlijken stand te Batavia, Semarang en Soerabaja zenden op het eind van elke week, die, op de andere plaatsen, op het einde van elke maand, eene lijst van alle sterfgevallen, waarvan bij hen in die week of maand aangifte is gedaan, aan den ambtenaar van de rechten van successie en van overgang, in wiens kring hun kantoor is gelegen, met vermelding van de namen der aangevers. Wanneer er geene sterfgevallen zijn aangegeven, worden nihilstaten ingediend. Niet of niet tijdige indiening der bovenbedoelde lijsten of staten wordt gestraft met eene boete van f 5 (vijf gulden) voor elke overtreding.

(2) De ambtenaren, met wier bijstand de akten van overschrijving verleden worden, doen van elk geval van overgang van onroerende zaken, gelegen of gevestigd binnen NederlandschIndië en toebehoorende aan iemand, die geen ingezetene van Nederlandsch-lndë is, binnen eene maand opgave aan den ambtenaar van de rechten van successie en van overgang, in wiens kring de onroerende zaken gelegen of gevestigd zijn. Nietnakoming van deze bepaling wordt gestraft met eene boete van f 25 (vijfentwintig gulden) voor elk niet opgegeven geval.

Art. 33 enz.

Art. 34. (1) Indien de memorie van aangifte niet binnen den termijn en ten kantore, bij deze ordonnantie bepaald, is ingediend, zendt de ambtenaar van de rechten van successie en van overgang den nalatige onder aangeteekend couvert e3ne kennisgeving met last om binnen zes weken — of bevindt zich de nalatige buiten Nederlandsch-Indië, binnen drie maanden na de dagteekening der kennisgeving aan zijne verplichtingen te voldoen.

(2) Indien aan den in de kennisgeving uitgedrukten last niet wordt voldaan, wordt het bedrag van het recht door den in het eerste lid bedoelden ambtenaar begroot, welke begrooting aan den nalatige te zijnen koste bij deurwaardersexploit wordt beteekend. De beteekening heeft tengevolge dat het bedrag van het verschuldigd recht met een vierde daarvan wordt verhoogd.

Sluiten