Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer de renvooien of apostillen te uitgebreid zijn om irt margine gesteld te worden, zullen zij, vóór het sluiten der akte, aan den voet of het einde derzelve worden geschreven.

De doorhalingen, bijvoegingen of veranderingen in margine of aan den voet der akte, zullen door al de onderteekenaren der akte goedgekeurd, en ten blijke daarvan, alsmede door hen onderteekend worden.

De griffier of secretaris, welke de voorschriften van dit artikel niet in acht neemt, zal telken reize verbeuren eene boete van f 25.— tot f 100.—, ter bepaling van den rechter.

ART. 30. Bij elke overschrijving en beleening van eenig vast goed, zal van derzelve door den griffier of secretaris, zoo op de minuut, als op de grosse van den laatsten eigendomsbrief, aan den voet, onder zijne handteekening, duidelijke aanteekening worden gehouden, met vermelding, in het laatste geval, van den datum en het nommer van den verbandbrief, den naam van den verbandhouder en de som in letters, voluit geschreven, waarvoor het goed verbonden is, een en ander op verbeurte derzelfde boete voor elke overtreding, als bij het laatst voorgaande artikel is bepaald.

De hierbij bevolen aanteekeningen op de grosse van den laatsten eigendomsbrief zullen slechts dan behoeven plaats te hebben, wanneer de vertooning daarvan mogelijk is of niet geweigerd wordt. 1)

Ingeval op tot het Staatsdomein behoorende gronden gewettigde zakelijke rechten van opstal of erfpacht zijn vervallen verklaard, dan wel, hetzij door prijsgeving door den zakelijk gerechtigde, hetzij doordat die rechten bij openbaren verkoop aan den Lande zijn toegewezen of, ingevolge eefle door den rechter ten behoeve van den Lande uitgesproken onteigening ten algemeenen nutte, zijn te niet gegaan, zal hiervan eene gelijke aanteekening, als in het vorig lid bedoeld, worden gesteld op de laatste van het zakelijk recht opgemaakte gerechtelijke akte, zoomede, indien het zakelijk recht met hypotheek was belast, op de minuut van den schuldbrief. De betrokkan ambtenaar zal hiertoe overgaan:

ingeval van vervallenverklaring, na ontvangst van een afschrift van het in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest van vervallenverklaring, dan wel nadat hem zal zijn ter hand gesteld het besluit van den Gouverneur-Generaal tot vervallenverklaring en het relaas van beteekening daarvan ;

1) Zooals deze alinea luidt cfm. Stbl. 1853 No. 62a.

Sluiten