Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e. het weigeren van den toegang aan de deskundigen, belast met de schatting der huurwaarde tusschen des vóórmiddags zes en des namiddags twee uur, of des namiddags van vier tot zes uur;

4e. het niet verstrekken van eene opgave of het doen van onjuiste of onvolledige opgave, als bedoeld in het derde lid van art. 17.

De openbare macht verschaft, zoo noodig, toegang aan de in het vorig lid bedoelde deskundigen.

Het weigeren van toegang gedurende voormelde uren aan de deskundigen, belast met de schatting van meubilair, heeft tengevolge dat geene schatting geschiedt, maar het in art. 28 bedoeld tarief wordt toegepast. De kosten van schatting worden tevens betaald alsof de schatting had plaats gehad.

ART. 44 t m. 46 enz.

No. 56 BELASTINGEN. Inkomstenbelasting. Belasting op de inkomsten, ter vervanging van het patentrecht.

Staatsblad 1908 No. 298.

ART. 1. Onder den naam van „inkomstenbelasting" wordt

eene directe belasting geheven van :

a. de europeanen en met hen gelijkgestelden, die in Nederlandsch-Indië wonen, met inbegrip van het aldaar dienend personeel der Nederlandsche zeemacht, doch uitgezonderd — onder voorwaarde van wederkeerigheid—consuls en consulaire ambtenaren van vreemde Mogendheden, die van vreemde nationaliteit zijn, mits zij in Nederlandsch-lndië geen beroep of bedrijf uitoefenen;

b. de in Nederlandsch-lndië gevestigde naamlooze vennootschappen, commanditaire vennootschappen op aandeelen, onderlinge verzekeringmaatschappijen en een bedrijf of beroep uitoefenende vereenigingen en stichtingen ;

c. de buiten Nederlandsch-lndië gevestigden, die deelgerechtigd zijn in de winst van een in Nederlandsch-lndië gevestigde vennootschap onder eene firma, maatschap, reederij of kongsie ;

d. de buiten Nederlandsch-lndië gevestigden, die binnen Nederlandsch-lndië, door tusschenkomst van gemachtigden, aldaar gevestigd, overeenkomsten aangaan tot brand-, zee-, levens — of andere verzekering :

Sluiten