Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 4. Alle overige inkomsten worden berekend naar het gemiddelde per jaar over de laatste drie kalenderjaren.

Is een bedrijf, beroep, onderneming, ambt, waardigheid, bediening of betrekking langer dan één, doch minder dan drie jaren, onmiddellijk voorafgaande aan het belastingjaar, door den belastingplichtige in Nederlandsch-Indië uitgeoefend, dan worden de daaruit verkregen inkomsten berekend naar het gemiddelde over dat tijdvak en bij korteren duur naar de vermoedelijke winstgevendheid.

Valt het boekjaar van eene onderneming of een bedrijf niet samen met het kalenderjaar, dan treedt voor het kalenderjaar in de plaats het boekjaar, waarvan de eerste helft of meer dande helft met dat kalenderjaar samenvalt.

Door bloote verandering in den vorm, den omvang of den naam van een bedrijf, beroep of onderneming of door bevordering of benoeming tot een ander ambt of bediening wordt niet geacht een aanvang der in alinea 2 dezer paragraaf bedoelde tijdvakken te hebben plaats gegrepen, tenzij de maatstaf van belooning of de toepassing daarvan geheel of gedeeltelijk verandering onderging, eene vroegere winstverdeeling verviel of gewijzigd werd of eene nieuwe ontstond.

§ 5. Vermeerdering of vermindering van inkomsten in den loop van het belastingjaar, blijft, ten ware zulks aanvang van belastingplicht in den loop van het belastingjaar tengevolge heeft, buiten aanmerking.

ART. 23. Indien minderjarigen, onder curateele gestelden, krankzinnigen of afwezigen, behoorende tot de belastingplichtigen, bedoeld in artikel la, een binnen Nederlandsch-Indië gevestigden wettelijken vertegenwoordiger hebben, is de belasting, behoudens verhaal op den belastingplichtige, verschuldigd in den persoon van dien vertegenwoordiger.

Woont de vertegenwoordiger niet in Nederlandsch-Indië, dan is zij, mede behoudens verhaal, verschuldigd in den persoon van diens gemachtigde, die aldaar voor hem optreedt. Ontbreekt ook deze, dan is de belasting verschuldigd in den persoon van den belastingplichtige zelf.

ART. 24. De belasting van de buiten Nederlandsch-Indië, gevestigden, bedoeld in artikel lc, is, behoudens verhaal op hen, verschuldigd :

voor zoover betreft de deelgerechtigden in de winst van eene vennootschap onder eene firma, eene maatschap af eene kongsie in den persoon van de in Nederiandsch-Indië gevestigde beheerende vennoQten en ten aanzien van de deelgerechtigden

Sluiten