Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewestelijken of plaatselijken dienst der Burgerlijke Openbare Werken, vertoonen de hem ingevolge de artikelen 2 of 3 afgegeven biljetten.

Kunnen die biljetten op afvrage niet vertoond worden, dan wordt, wanneer het een prauw of vaartuig geldt, door den voerder verbeurd eene boete van hoogstens vijfentwintig gulden, en wanneer het een vlot geldt, eene boete van hoogstens tien gulden.

Art. 5. De Eerstaanwezend Ingenieur van den Waterstaat en 's Lands Burgerlijke Openbare We ken in de residentie Batavia heeft de registers, bedoeld in artikel 2, in verantwoording.

Hij verstrekt daarvan, naar gelang van de behoefte, aan den persoon, van Landswege met het toezicht op de heffing der schut- of doorvaartgelden bij de Landssiuis te Tangké belast.

De verbruikte registers worden door dezen aan genoemden ingenieur ingeleverd.

Art. 6. De persoon, van Landswege met het toezicht op de heffing van schut- of doorvaartgelden bij de Landssiuis te Tangké belast, brengt op de tijdstippen, door den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken te bepalen, en volgens de door dezen te stellen regelen, de ontvangen gelden bij den Algemeenen Ontvanger van 's Lands kas te Batavia, die van de stortingen geregeld kennis geeft aan den in artikel 5 genoemden ingenieur.

ART. 7. Deze ordonnantie treedt in werking op 1 April 1905.

No. 60. HERZIENING der belasting op de rijtuigen van inlanders op Java en Madoera.

Staatsblad 1885 No. 25, zooals het is gewijzigd bij Staatsblad 1901 No. 77.

DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIË

doet te weten :

Dat Hij, wenschende tegemoet tekomen aan de bezwaren, die bij de toepassing der belasting op de rijtuigen van inlanders ondervonden worden, en in het bijzonder door vermindering van het hooge bedrag dier belasting een hinderpaal te verwijderen, welke thans aan de ontwikkeling van het vervoerwezen op Java in den weg staat;

Heeft goedgevonden en verstaan:

art. 1. De inlanders op Java en Madoera betalen belasting voor de rijtuigen, die zij houden.

Sluiten