Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 7. t/m. 11 enz. (art. 8 en 10 zijn gewijziqd bij Stbl. 1901 No. 77.)

ART. 12. Het hoofd van het huisgezin is aansprakelijk voor de aangifte en de betaling der belasting, ook voor de rijtuigen, door anderen ten zijnent geborgen, onverminderd de aansprakelijkheid van den rijtuighouder.

Zoo noodig wordt door het Hoofd van plaatselijk bestuur aangewezen wie als het hoofd van het huisgezin moet worden beschouwd.

Ten aanzien van rijtuigen, aan deze belasting onderworpen, die bij anderen dan inlanders zijn geborgen, is voor de aangifte en de betaling der belasting mede aansprakelijk het hoofd van het gezin, ten wiens huize deze iltuicen geborgen zijn.

ART. 13. Er is verbeurd:

le. ingeval van niet tijdige betaling, eene boete van tien percent van de niet tijdig betaalde som;

2e. ingeval van verzuimde aangifte, eene boete van driemaal het bedrag der belasting, voor de niet aangegeven rijtuigen verschuldigd;

3e. ingeval van onjuiste aangifte, eene boete van driemaal het verschil tusschen de werkelijk verschuldigde belasting en de belasting, die verschuldigd zou zijn volgens de aangifte.

ART. 14. Deze ordonnantie wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 Januari 1885.

Met ingang van dien dag wordt buiten werking gesteld het reglement, uitgevaardigd bij de Publicatie van 1 November 1851 (Staatsblad No. 63), met zijne aanvullingen en wijzigingen, voor zoover het niet reeds vroeger was vervallen.

Voorshands is deze verordening niet toepasselijk op het gewest Madoera. 1)

No. 61. HERZIENING van de bepalingen, betreffende de belasting op het slachten van runderen, buffels, paarden en veulens op Java en Madoera.

Staatsblad 1901 No. 88, zooals het is gewijzigd bij Stbl. 1906 No. 101.

DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-IND1Ë

doet te weten:

Dat Hij, eene herziening wenschelijk achtende van de bepalingen, betreffende de belasting op het slachten van runderen, buffels, paarden en veulens op Java en Madoera;

m ^ zHfze belasting werkt ook niet in de beide Vorstenlanden (zie art. 5 sub- a. Stbl. 1851 No. 63). N

Sluiten