Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overtreding van dit verbod wordt gestraft met eene boete van f 1,— tot f 50,—.

Van de betaalde boete komt de helft aan den aanbrenger, terwijl door het Hoofd van gewestelijk bestuur over de andere helft kan worden beschikt, ter uitkeering aan de personen, die direct of indirect hebben medegewerkt tot de ontdekking der overtreding.

Ingeval de boete niet wordt betaald, kan door het Hoofd van gewestelijk bestuur eene premie worden toegekend van ten hoogste f 20,— waarover te beschikken "op de wijze, als met betrekking tot betaalde boete hiervoren is aangegeven. 1)

No. 63. VARKENSSLACHT. Herziening van de bepalingen, betreffende de belasting op het slachten van varkens op Java en Madoera.

Staatsblad 1881 No 344.

DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIË doet te weten:

Dat Hij, eene hierziening wenschelijk achtende van de bepalingen, betreffende de belasting op het slachten van varkens op Java en Madoera;

Heeft goedgevonden en verstaan :

Ten eerste: De artikelen 1 tot en met 8 van de ordonnantie van 13 Januari 1899 (Staatsblad No. 44) worden gelezen : 2)

ART. 1. Er wordt op Java en Madoera eene belasting geheven op het slachten van varkens.

ART. 2. De belasting is niet verschuldigd indien het dier op last van het bestuur wordt afgemaakt.

ART. 3. De belasting voor het slachten van een varken bedraagt één en een halven gulden.

ART. 4. Het is aan een ieder verboden een varken te slachten, zonder vooraf de verschuldigde belasting te hebben voldaan en ten bewijze daarvan te hebben bekomen eene schriftelijke vergunning, af te geven door het chineesche hoofd der wijk, of, waar zoodanig hoofd niet aanwezig is, door het hoofd der desa, waar het dier wordt geslacht, dan wel door een ambtenaar of beambte, door het Hoofd van gewestelijk bestuur voor het verleenen van die vergunningsbewijzen aangewezen.

1) Bij B. B. no. 6315 is deze ordonnantie toegelicht.

2) Dat zijn alle artikelen van Stbl. 1899 No. 44.

Sluiten