Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) De schuldigen aan ontploffing, waarvan verlies vart menschenlevens of kwetsuren het gevolg zijn geweest, worden gestraft volgens het in Nederlandsch-Indië van kracht zijnde strafrecht.

ART. 53. Voor zooveel betreft inlanders en met dezen gelijkgestelde personen, treedt voor gevangenisstraf in de plaats: in de gevallen, bedoeld bij de artikelen 49, 50 en 51 van dit reglement, de straf, omschre/en bij No. 6 van artikel 5 van het Wetboek van Strafrecht voor in'.anders. en

in de gevallen, bedoeld bij artikel 52 van dit reglement, de straf, omschreven bij No. 5 van het aangehaald artikel 5.

HOOFDSTUK VII.

Uitzonderingen.

ART. 54. De bepalingen van dit reglement zijn niet van toepassing:

a. op stoomketels, behoorende tot schepen der Koninklijke Marine, de schepen der Gouvemements-Marine en van den dienst der bestrijding van den opiumsluikhandel ter zee, zoomede, behoudens de door den Gouverneur-Generaal aan te wijzen uitzonderingen, op de stoomketels, behoorende tot gewestelijke communicatie- en politievaartuigen ;

b. op stoomketels, behoorende tot de Departementen van Oorlog en Marine ;

c. op stoomketels, behoorende aan inlandsche Vorsten en op hun eigen gebied in werking gebracht.

ART. 55. Op stoomketels :

a. behoorende tot de locomotieven van spoor- en tramwegdiensten voor algemeen verkeer;

b. uitsluitend dienende tot huiselijk gebruik en waarbij het prodact der cijfers, aangevende den inhoud in kubieke decimeters en den stoomdruk in kilogrammen op den. vierkanten centimeter, niet grooter is dan zes honderd;

c. uitsluitend het voorwerp zijnde van wetenschappelijke onderzoekingen ;

d. van vreemde vaartuigen, tenzij deze dienst doen tusschen in Nederlandsch-Indië gelegen plaatsen, is alleen van toepassing het bepaalde bij de artikelen 45 en 47 van dit reglement.

ART. 56. Op stoomketels van den Lande is artikel 26 niet van toepassing.

Sluiten