Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 7. Eene concessie tot mijnontginning geeft den concessionaris het recht tot het winnen van de delfstoffen, welke vermeld zijn in de akte van concessie.

Andere in het terrein der ontginning voorkomende delfstoffen mogen niet door middel van mijnontginning worden gewonnen dan krachtens nadere concessie, bij voorkeur te verleenen aan den in de eerste alinea bedoelden concessionaris.

ART. 8. t/m 19 enz. 1).

(Koninklijk besluit van 29 Juli 1899 No. 2.9, lnd.

Staatsblad 1899 No. 297.)

ART. 20. 2) wordt, ten aanzien van de na het inwerking treden van dit besluit te verleenen concessies, vervangen door de volgende bepalingen :

(1) Het Gouvernement heft van iedere concessie :

a. een jaarlijksch, ieder jaar bij vooruitbetaling te voldoen, vast recht, evenredig aan de oppervlakte van het concessieterrein en ten bedrage van f 0.25 per hectare ;

b. een jaarlijkschen cijns, ten bedrage van vier procent van de bruto opbrengst.

(2) Indien de concessionaris, ten genoegen van den GouverneurGeneraal, aantoont, dat de exploitatie van het afgeloopen jaar verlies heeft opgeleverd, dan wel opleveren zou na aftrek van het ingevolge het eerste lid van dit artikel over dat jaar verschuldigde, kan het bedrag van den verschuldigden cijns over dat jaar worden verminderd met een door den Gouverneur-Generaal te bepalen bedrag, doch in geen geval tot minder dan één procent van de bruto opbrengst.

(3) Van de toepassing, aan het tweede lid van dit artikel gegeven, wordt jaarlijks door onzen Minister van Koloniën verslag gedaan aan de Staten-Generaal.

(4). Restitutie van gedane betalingen wegens verschuldigd vast recht heeft niet plaats.

(5) Als bruto opbrengst wordt aangemerkt de gemiddelde handelswaarde op het concessieterrein, gedurende het afgeloopen halve kalenderjaar, van de door de ontginning verkregen hoeveelheid al dan niet bewerkte verhandelbare producten.

(6). Is de handelswaarde dier producten, in den toestand, waarin zij. voor de in dit artikel genoemde heffing, in aanmerking

1) De art. 9 en 11 zijn gewijzigd bij Stbl. 1899 no. 297 en art. 19 bij Stbi. 1892 no. 154.

2) Nieuw artikel 20 cfm Stbl. 1899 No. 297. Zie over de uitvoering van dat artikel 20 sub B. hier achter.

Sluiten