Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingeschreven en onderteekend worden door de personen, die de analyses hebben verricht.

(3) Voor de aanhouding, geregelde invulling en behoorlijke bewaring van die registers zijn uitsluitend de beheerders der onderneming aansprakelijk.

(4) Van de in dit artikel bedoelde registers moet aan de mijningenieurs, aan wie, hetzij in het algemeen, hetzij in een bijzonder geval, het toezicht op de heffing van den cijns is opgedragen, zoomede aan de Hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur, op hun verlangen ten allen tijde inzage worden verleend.

(5) In de in artikel 10 bedoelde halfjaarlijksche productiestaten moet ten aanzien van ondernemingen, waar aardolie en ertsen worden gewonnen, bij de in het derde lid van dat artikel voorgeschreven opgaven van de hoeveelheden producten tevens worden vermeld het gemiddeld gehalte van die hoeveelheden, berekend naar de, volgens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde registers, gemaakte analyses.

Art. 12, 13 enz.

ART. 14. (1). Wordt voor de controle door den chef van het mijnwezen eene vergelijking van de in artikel 10 bedoelde staten met de in de artikelen 9 en 11 vermelde registers noodig geacht, zoo kan door hem een mijningei ieur met die vergelijking ter plaatse worden belast.

(2) Is geen mijningenieur beschikbaar, zoo wordt de vergelijking door tusschenkomst van het Hoofd van gewestelijk bestuur opgedragen aan het Hoofd van plaatselijk bestuur.

Deze ambtenaar wordt ter zake van de noodige instructies voorzien.

(3) De met de vergelijking belaste ambtenaar is bevoegd van de registers afschriften of uittreksèls te nemen.

ART. 15 enz.

Art. 16. (1) Wanneer door den chef van het mijnwezen, met het oog op de cijnsheffing, analyseering van al dan niet bereide of verwerkte mijnbouwproducten, ter bepaling van het gemiddeld gehalte, wordt noodig geacht, worden door een daartoe door hem aangewezen mijningenieur, in tegenwoordigheid van den beheerder der onderneming of een daartoe door dezen aangewezen persoon, plaatselijk de noodige monsters genomen.

(2). Het gehalte van de in het vorig lid bedoelde monsters wordt door den aangewezen mijningenieur bepaald en daarvan door hem proces-verbaal opgemaakt op zijn ambtseed.

Sluiten