Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. het gebruiken of doen gebruiken van zonder vergunning ontgonnen grond, of van grond, voor welken de vergunning is ingetrokken, tenzij het Hoofd van plaatselijk bestuur toestemming heeft verleend tot het tijdelijk gebruik er van.

(2) Ingeval iemand, na reeds ter zake te zijn veroordeeld, binnen één jaar, nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, op nieuw een der in het vorig lid bedoelde overtredingen pleegt, kan de geldboete tot ten hoogste f 100.— en de tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon tot ten hoogste 3 maanden worden verhoogd.

(3) Bij veroordeeling wegens een der in dit artikel omschreven overtredingen kan het op den grond gegroeide of geplante geheel of ten deele worden verbeurd verklaard 1).

ART. 8. Onder inlanders worden in deze ordonnantie niet verstaan de met hen gelijkgestelden.

ART. 9 enz.

No. 68. HERZIENING der regelen omtrent de inlandsche grondverhuringen op Java en Madoera.

Staatsblad 1900 No. 240 2).

DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIË

doet te weten :

Dat Hij, het noodig achtende de ingevolge artikel 5 van het Koninklijk besluit van 20 Juli 1870 No. 15 (Indisch Staatsblad No. 118) gestelde regelen, volgens welke verhuring van grond door inlanders aan niet-inlanders kan geschieden, wijziging en aanvulling te doen ondergaan ;

Lettende op de artikelen 20, 29, 31, 33 en 62 van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië; Heeft goedgevonden en verstaan :

Eerstelijk : Met intrekking der ordondantiën van 26 November 1895 (Staatsblad No. 247) en 21 Juni 1898 (Staatsblad No. 195) te bepalen, dat verhuring van grond door inlanders aan nietinlanders onderworpen is aan de volgende regelen :

ART. 1. (1). Voor verhuring op den voet dezer ordonnantie komen alleen in aanmerking;

a. gronden, krachtens de vierde bepaling der wet van 9 April 1870 (Indisch Staatsblad No. 55) door inlanders in eigendom verkregen;

1) Zooals art. 7 luidt cfm. Stbl. 1904 no. 416.

2) Bij B.B. no 5520 aangevuld, bij B.B. no. 6345 en 6494 zijn voorschriften tot uitvoering van dit Stbl. gegeven.

Sluiten