Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 13. Onder inlanders worden in deze ordonnantie niet verstaan de met hen gelijkgestelde personen.

(1) Deze ordonnantie is alleen van toepassing op Java en Madoera, met uitzondering van de Vorstenlanden en de aan particulieren in eigendom afgestane landerijen.

(2) Van de toepassing zijn echter uitgesloten woonerven, ter beoordeeling van het Hoofd van plaatselijk bestuur als zoodanig aan te merken, behoudens die, gelegen in de door het Hoofd van gewestelijk bestuur in het belang der tabakscultuur uit te zonderen gedeelten van zijn gewest.

(3) De Gouverneur-Generaal is bevoegd het gebruik van andere dan de in de vorige alinea genoemde gronden aan de werking dezer ordonnantie te onttrekken.

Overgangsbepaling.

De huurovereenkomsten, welker akten zijn ingediend vóór de inwerkingtreding dezer ordonnantie, kunnen nog gedurende drie maanden na dat tijdstip worden bekrachtigd, met inachtneming van het bepaalde bij de ordonnantie van 26 November 1895 (Staatsblad No. 247), zooals deze gewijzigd is bij de ordonnantie van 21 Juni 1898 (Staatsblad No. 195).

Ten tweede: Deze ordonnantie treedt in werking op 1 Januari 1901.

No. 69. HUWELIJKEN en verstootingen onder Mohammedanen. Regeling voor Java en Madoera, met uitzondering van de Vorstenlanden, der bevoegdheid tot het sluiten van huwelijken en het kennisnemen van verstootingen onder Mohammedanen. 1)

A. Staatsblad 1895 No. 198, zooals het is aangevuld bij Stbl. 1898 No. 149 en 1904 No. 212.

ART. 1. Tot het sluiten van huwelijken tusschen Mohammedanen volgens de leer van den Islam en het kennisnemen van verstootingen van aldus gehuwde vrouwen (talaq) en van herroepingen (roedjoe) van verstootingen zijn alleen bevoegd de daartoe door het Hoofd van gewestelijk bestuur aangewezen personen, die voor hunne verrichtingen van de belanghebbenden betaling mogen vorderen, waarvan het bedrag een door het Hoofd van gewestelijk bestuur vastgesteld maximum niet zal mogen overschrijden.

1) Zie over de zoogenaamde gemengde huwelijken No. 107 hier achter.

Sluiten