Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehuwde vrouwen (talaq), dan wel van herroepingen van vèrstootingen, wordt gestraft met eene geldboete van f 5.— (vijf gulden) tot f 50,— (vijftig gulden).

Wanneer de man, die de in de vorige alinea bedoelde verstooting uitgesproken of een vroeger uitgesproken verstooting herroepen heeft, in gebreke blijft daarvan binnen drie dagen kennis te geven aan den persoon, die voor de kennisneming daarvan is aangewezen, wordt hij gestraft met eene geldboete van f 1(een

qulden) tot f 5.— (vijf gulden).

De in de eerste alinea van art. 1 bedoelde personen, die wegens de sluiting van huwelijken, de kennisneming van verstootingen of van herroepingen van verstootingen tusschen Mohammedanen volgens de leer van den Islam, van belanghebbenden hoogere betaling vorderen dan het krachtens art. door het Hoofd van gewestelijk bestuur bepaald maximum, worden gestraft met eene geldboete van f 5 tot f 100 of met tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon, van 5 dagen tot 3 maanden. 1)

ART. 5. Deze ordonnantie is alleen van toepassing op Java en Madoera, met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djokjakarta.

ART. 6. Enz.

B. VOORSCHRIFTEN tot uitvoering van Staatsblad 1895 No. 198, Bijblad No. 5080.

ART. 1. In de ordonnantie is alleen sprake van het sluiten van huwelijken en van verstootingen tengevolge van talaq, omdat de beslissing in zake echtscheidingen tengevolge van talaq of pasah reeds behoort tot de competentie der priester-

Met het sluiten van huwelijken wordt hier niet bedoeld het als wali ten huwelijk aanbieden eener vrouw, maar de ambtelijke leiding tot sluiting van het contract. u , , . ,

Behoudens inachtneming, waar noodig, van het bepaaiae bij de tweede alinea van artikel 2 der ordonnantie, bestaan er geen bedenkingen tegen, dat de huwelijksluiters zich voor een bepaald huwelijk doen vervangen lo in geva van verhindering, 2o waar zij dit oorbaar achten op verzoek van partijen, die gaarne door een deskundig bloedverwant of vriend de ceremonie zagen vervullen, mits dit onder hun toezicht geschiede.

1) Zooals dit art. is aangevuld bij Stbl. 1898 No. 149 en 1904 No. 212.

Sluiten