Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 6. Vreemde oosterlingen, die zich, in strijd met deze verordening, vestigen buiten de voor hunnen landaard aangewezen wijken, verbeuren eene boete van f 25 tot f 100.

Zij'zijn verplicht, op eerste aanzegging hunne woonplaats naar een dier wijken over te brengen en kunnen, desnoods door de openbare macht, daartoe worden gedwongen. 1)

II. Te bepalen, dat deze verordening den lsten October 1866 in werking treedt.

Gedaan te Buitenzorg, den 6den Juni 1866.

Uitgegeven den elfden Juni 1866.

Betreffende de terugzending naar de voor hen aangewezen wijken van chineezen (en arabieren), die gedurende meerdere jaren, in strijd met de bestaande bepalingen, in de desa's gevestigd zijn.

Bijblad No. 6312.

Missives Gouvernements Secretaris.

I Aan

den Resident van Kediri 2) No. 222 b. Buitenzorg, den 16den Januari 1905.

Blijkens de hiernevensgaande voor Uw archief bestemde extracten uit de besluiten van heden No. 19, 20 en 21, is door den Gouverneur-Generaal geen gevolg gegeven aan de voorstellen in Uwe missives van 22 Januari 1904 No. 661/3 b. en 24 Maart d. a. v. No. 2564/3 b. en 2565/3 b. om afwijkend te beschikken op de rekesten der Chineezen L. P. S., T. B. K. en O. S. T., die daarbij verzochten gevestigd te mogen blijven in de desa's Bandoeng, Kademangan en Taloen, waar zij sinds lange jaren gewoond hadden, ofschoon op die plaatsen geene wijken voor personen van hunnen landaard zijn aangewezen.

Weliswaar is het hun door UHEdG. gegeven bevel om te verhuizen naar eene plaats waar wèl eene wijk voor hunnen landaard is aangewezen in overeenstemming met de bestaande bepalingen, welke niet toelaten om in het belang van den handel vergunningen te verleenen tot vestiging op plaatsen, waar geene wijken zijn (Bijblad No. 6055), doch in gevallen als deze, dat de betrokkenen 20 en meer jaren ongemoeid zijn gelaten, acht de

1) Zie terzake bijblad no. 6312 hier achter, zoomede de missives van den len Gouv. Secretaris, ook hier achter.

2) Bij C. G. S. van 16 Januari 1905 No 222 a. zijn de overige Hoofden van gewestelijk bestuur op Java en Maioora uitgenoodigd deze missive ook als tot hen gericht te willen beschouwen.

Sluiten