Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het verleenen van vergunningen aan Vreemde Oosterlingen om zich tot wederopzeggens toe te vestigen op plaatsen, waar hun geene wijken zijn aangewezen, geoorloofd zijn in verband met de bewoordingen van artikel 1 van het besluit van 27 November 1870 No. 43, opgenomen in het Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 2416.

Naar de meening van den Gouverneur-Generaal kan echter onder den term „nijverheid", voorkomende in de bepaling van artikel 3 van Staatsblad 1866 No. 57, het drijven van handel niet worden begrepen, zoodat vergunningen, als hierbedoeld, niet in het belang van den handel mogen worden verleend.

Door de mededeeling van het bovenstaande, met verzoek daarmede in den vervolge rekening te willen houden, heb ik de eer van een bekomen opdracht mij te kwijten.

De lste Gouvernements Secretaris, P A U L U S.

No. 73. STOOMVAART. Vaststelling van eene stoomvaartordonnantie.

Staatsblad 1905 No- 370, zooals het is gewijzigd bij Stbl. 1905 No. 476; 1906 No. 262 en 484; 1907 No. 231 en 1908 No. 133 en 422. 1).

Algemeene Voorschriften.

ART. 1. Deze ordonnantie kan worden aangehaald onder den titel van Stoomvaartordonnantie."

ART. 2. 2) In deze ordonnantie wordt aangeduid met:

schip : een schip, dat door machines wordt voortbewogen ; locaalvaart: de vaart met een schip van niet meer dan 500 kubieken meter netto inhoud binnen een zeegebied, dat zich niet verder uitstrekt dan 200 zeemijlen (van 60 op een breedte graad) van de plaats, waar het schip thuis behoort;

groote vaart: elke vaart, die niet als locaalvaart kan worden aangemerkt;

Oostersche havens: alle havens binnen Nederlandsch-Indië of op minder dan 200 zeemijlen daar buiten gelegen ;

mail- en passagiersschip : een schip, dat ook op andere dan

1) Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de emigratie naar Suriname, zie No. 74 hier achter, en ook niet op het vervoer van pelgrims naar en van den Hedjaz, zie No. 75 hier achter.

2) Zooals dit artikel is gewijzigd bij Stbl. 1908 No. 422-

Sluiten