Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de werktuigen en ketels, en de reizen, die het schip zal ondernemen, stellen.

ART. 7. (1) 1). Indien het schip voorzien is van een Nederlandsch-Indischen zeebrief of jaarpas, moeten de diploma's, in artikel 6 bedoeld, verkregen zijn door te voldoen aan door den Gouverneur-Generaal vastgestelde examens, of uitgereikt zijn door den chef van het Departement der Marine

(2) Indien het schip niet yoorzien is van een NederlandschIndischen zeebrief of jaarpas, kunnen, behalve de bovengenoemde diploma's, ook als zoodanig in aanmerking worden genomen certificaten, die in andere landen zijn afgegeven, als bewijs dat voldaan is aan soortgelijke eischen, als voor de diploma's zijn gesteld. De geldigheid dier certificaten wordt beoordeeld door den betrokken Havenmeester en in hooger beroep door den chef van het Departement der Marine.

Art. 8. (1) 2). De chef ^an het Departement der Marine is bevoegd op aanvrage aan belanghebbenden diploma's uit te reiken, met inachtneming der volgende regelen :

a. aan ieder, die in het bezit is van een diploma van derden, tweeden of eersten stuurman voor de groote stoom- of zeilvaart, afgegeven ingevolge het reglement, vastgesteld bij artikel 3 van het besluit van 12 December 1886, No. 1 C. (Staatsblad No. 235) zal worden uitgereikt een diploma van gelijken rang voor de groote stoom-, respectievelijk zeilvaart;

b. aan ieder, die in het bezit is van een diploma van stuurman voor de kleine stoom- of zeilvaart, afgegeven ingevolge het reglement, vastgesteld bij artikel 3 van het besluit van 12 December 1886 No. 1 C (Staatsblad No. 235), zal worden uitgereikt een diploma van 2den stuurman voor de groote stoom-, respectievelijk zeilvaart;

c. aan ieder, die in het bezit is van een diploma van stuurman voor de kleine stoomvaart afgegeven ingevolge het reglement, vastgesteld bij artikel 3 van het besluit van 12 December 1886 No. 1 C (Staatsblad No. 235) en een bewijs kan overleggen dat hij vóór de afkondiging dezer ordonnantie op een stoomschip, voorzien van een Nederlandsch-Indischen zeebrief, als gezagvoerder heeft gevaren, zal bovendien worden uitgereikt een diploma voor eersten stuurman voor de groote stoomvaart, geldig voor de vaart tusschen Oostersche havens;

1) Zooals dit artikel is aangevuld bij Stbl. 1908 No. 422.

2) Zooals dit aitikel is gewijzigd bij Stbl. 1908 No. 422.

Sluiten