Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

k. aan ieder, die in het bezit is van een diploma van stuurman of machinist voor de sleepvaart, afgegeven door de examencommissie in Nederland, ingevolge de voorschriften, vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 30 Januari 1904 (Nederlandsch Staatsblad no. 23), zal worden uitgereikt respectievelijk een diploma van derden stuurman voor de graote stoomvaart of een diploma A ; /. aan ieder, die in het bezit is van een diploma van stuurman voor de kleine vaart, afgegeven door de examencommissie in Nederland, ingevolge het reglement, vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 30 Januari 1904 (Nederlandsch Staatsblad no. 20), zal worden uitgereikt een diploma van stuurman voor de locaalvaart.

(2) Op deze diploma's wordt de reden vermeld, die tot de uitreiking heeft geleid.

(3) Deze diploma's, benevens de daartoe strekkende aanvragen, zijn vrij van zegel.

ART. 9. (1) De passagiers worden onderscheiden in hut- en dekpassagiers, naar mate zij al of niet aanspraak kunnen doen gelden op eene slaapplaats in een der voor passagiers bestemde hutten.

(2) Het grootste aantal hutpassagiers, dat gelijktijdig mag worden overgevoerd, wordt bepaald door het aantal slaapplaatsen en de voor passagiers bestemde hutten.

(3) Het grootste aantal dekpassagiers, dat gelijktijdig mag worden overgevoerd, wordt bepaald als volgt:

Van het voor de dekpassagiers bestemde logies tusschendeks wordt het in vierkante meters uitgedrukt dekoppervlak gedeeld door 0.84 en de in kubieke meters uitgedrukte inhoud gedeeld door 1.53. Het kleinste van beide quotienten geeft het grootste aantal dekpassagiers, met recht op verblijf tusschendeks, dat in dat logies mag worden overgevoerd.

Elk dekpassagier, waarvoor in het logies tusschendeks een plaats is berekend, moet over een oppervlakte van 0.37 vierkanten meter op het opperdek kunnen beschikken. Is het dekoppervlak van het voor de dekpassagiers bestemde gedeelte van het opperdek niet voldoende groot, dan wordt het grootste aantal dekpassagiers, dat gelijktijdig mag worden overgevoerd, naar verhouding verminderd. Is het dekoppervlak van het opperdek grooter, dan wordt de overblijvende in vierkante meters uitgedrukte dekoppervlakte op het opperdek, voor zoover dit bestemd is voor dekpassagiers, gedeeld door 1, 1. Het quotiënt geeft aan het grootste aantal dekpassagiers, zonder recht op verblijf tusschendeks, dat gelijktijdig mag worden overgevoerd.

Sluiten