Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. er moet een voldoend aantal ankers en kettingen aan boord

zijn van de noodige zwaarte en afmetingen en de overige zaken, het grondtakel betreffende, moeten in goeden staat verkeeren;

c. op den lop van eiken mast moet een behoorlijk ingerichte bliksemafleider geplaatst zijn, die door een looper en geleiding van voldoende dikte met de zee in verbinding staat;

d. de lens- en brandbluschmiddelen moeten in orde zijn en voldoende capaciteit hebben;

e. indien er een distilleertoestel aan boord is, moet het geschikt zijn om zuiver drinkwater te leveren;

ƒ. dé scheepsbehoeften, instrumenten, zeekaarten enz. moeten in goeden staat en in voldoende hoeveelheid aan boord aanwezig zijn voor de reizen, die het schip zal ondernemen.

g. aan boord moeten minstens zooveel sloepen van minstens zooveel inhoud aanwezig zijn, als in de aan deze ordonnantie gehechte staat "(bijlage A) is aangegeven;

h. bij elke slaapplaats in de hutten der passagiers en der scheepsofficieren, zoomede in elke vaste kooi van de verdere bemanning moet een zwemgordel of zwemvest aanwezig zijn en bovendien zullen de schepen van minder dan twee honderd kubieken meter netto inhoud van minstens twee en de grootere van minstens vier reddingsboeien moeten voorzien zijn.

ART. 13. (1) 1) De keuring van schepen, welke worden gebezigd voor de groote vaart, geschiedt door de keuringscommissiën, die gevestigd zijn te Sabang, Padang, Pangkalan Brandan, Belawan Deli, Tandjoeng Pinang (Riouw), Palembang, Batavia, Semarang, Soerabaja, Bandjarmasin, Moeara Djawa, Makassar Menado, Ternate en Amboina.

(2) Deze keuringscommissiën bestaan elk uit drie leden, waartoe worden aangewezen de havenmeester ter plaatse of de als zoodanig fungeerende ambtenaar, en twee deskundigen.

(3) De leden en plaatsvervangende leden worden benoemd en ontslagen door het Hoofd van gewestelijk bestuur. Van elke benoeming doen dezen mededeeling aan den Chef van het Departement der Marine 2).

1) Zooals dit artikel is gewijzigd bij Stbl. 1906 No 484.

2) Zie B. B. No. 6945 ó/er rubriek 25 van het keuringscertificaat

Sluiten