Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te voeren passagiers, zoomede van de bestemming en van den vertrekdag van het schip.

(2) In spoed vereischende gevallen zal de havenmeester er naar streven het schip in de gelegenheid te stellen zoo spoe ïg mogelijk na de kennisgeving te vertrekken.

ART. 32. (1) De havenmeester, die eene kennisgeving ontvangt,

als bedoeld in artikel 31, is verplicht te onderzoeken: a. of voor voldoende luchtverversching is gezorgd en geene lading aan boord is, welke door hare hoedanigheid of wijze van stuwing de gezondheid of veiligheid der. passagiers kan benadeelen;

b of voldoende voorraad levensmiddelen en drinkwater van qoede kwaliteit en behoorlijk geborgen aan boord is, zoodat de gezagvoerder in eene behoorlijke voeding der passagiers kan voorzien;

c. of eene behoorlijk voor de reis en in verhouding tot het aantal passagiers voorziene medicijnkist aan boord is. (2) De in het vorig lid bedoelde inspectie geschiedt kosteloos.

ART. 33. (1) Wanneer de havenmeester zich overtuigd heeft,

dat het schip behoorlijk is uitgerust, doet hij daarvan blij en door' een certificaat, in de Nederlandsche en Maleische talen opgemaakt.

(2) Op dit certificaat wordt aangeteekend het aantal passagiers, dat mag worden overgevoerd, wanneer dit met reeds oor eene keuringscommissie is vastgesteld, de aan boord aanwe zige voorraad victualie en drinkwater en tevens dat aan de voorwaarden, gesteld in artikel 32, alinea 1, § § a en

voldaan. . . .

(3) Dit certificaat wordt afgegeven in drievoud, het onginee op een zegel van f 1,50, het duplicaat en tnpl.caat ongezegeld.

(4) Het origineel wordt afgegeven aan den gezagvoerder, het duplicaat wordt aan het Hoofd van plaatselijk beduur en het triplicaat aan den chef van het Departement der Marine

gezonden.

ART. 34. (1) Het afgegeven certificaat is van kracht voor

de te ondernemen reis.

(2) Het moet gedurende den tijd, dat het van krac t is, in het schip zijn opgehangen in de onmiddellijke nabijheid van het certificaat; /artikel'12 genoemd, oi bij ontstentenis daar van, op eene door den havenmeester aangewezen en aan den voet van het door hem afgegeven certificaat vermelde plaats,

Sluiten