Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer zich niet aan boord bevindt een voor de reis verbonden dienstdoend geneesheer, die bevoegd is tot het uitoefenen van de genees- en heelkunde in Nederlandsch-Indië of in Nederland, dan wel vergunning heeft gekiegen om de geneeskunde uit te oefenen op Nederlandsche zeeschepen, met uitzondering van oorlogsvaartuigen.

(2) Op vreemde schepen, die naar vreemde koloniën vertrekken, kan worden volstaan met een geneesheer, die krachtens afgelegd examen in een vreemd land bevoegd is de geneesen heelkunde uit te oefenen. Het bezit dier bevoegdheid moet ten genoege van het Hoofd van gewestelijk bestuur bewezen zijn.

ART. 42. De artikelen 30 tot en met 41 zijn niet van toepassing op schepen, die van eene Nederlandsch-Indische haven naar eene haven der Straits-Settlements vertrekken.

Bijzondere voorschriften voor de Havenmeesters.

Art. 43. (1) Indien een havenmeester meent, dat het certificaat van een schip niet meer geldig is, hetzij omdat het schip averij heeft bekomen of om eens andere reden, dan geeft hij daarvan kennis aan het Hoofd van plaatselijk bestuur, dat, daartoe aanleiding vindende, eene keuring gelast, of het certificaat opeischt en aanhoudt, totdat in het ontbrekende of afwijkende zal zijn voorzien.

(2) Het certificaat moet door den gezagvoerder worden ingeleverd binnen tweemaal 24 uren na den dag, waarop hij de aanmaning heeft ontvangen, waarbij het wordt opgeëischt.

ART. 44. De havenmeesters klaren geene schepen uit in de volgende gevallen :

a. wanneer de gezagvoerder, de stuurlieden, de machinisten of de machinedrijvers tot het aantal, genoemd in artikel 6, niet van de vereischte diploma's voorzien zijn, tenzij hun daarvan door den Gouverneur-Generaal vrijstelling is verleend of in verband met artikel 3 daaromtrent geene eischen worden gesteld;

b. wanneer het aantal passagiers grooter is dan volgens de voorschriften dezer ordonnantie veroorloofd is;

c. wanneer de plaats van bestemming der passagiers buiten de vaart ligt, waarvoor aan het schip een certificaat is verleend;

d. wanneer een schip, dat passagiers aan boord heeft genomen in eene Nederlandsch-Indische haven, niet voorzien is van het certificaat, bedoeld in artikel 12, tenzij het ingevolge artikel 29 van deze verplichting is vrijgesteld;

Sluiten