Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e. wanneer de bemanning van zulk een schip niet minstens is samengesteld, als in het certificaat der keuringscommissie is aangegeven ;

/. wanneer een schip, vallende in de termen van arlikel 30, niet voorzien is van een geldig certificaat, als bedoeld in artikel 33.

Strafbepalingen.

ART. 45. Het vervoer van personen, in Nederlandsch-Indische havens aan boord genomen, naar andere havens in of buiten Nederlandsch-Indië door middel van schepen, waarmede zulks volgens de bepalingen dezer ordonnantie niet geoorloofd is, wordt gestraft met eene boete van ten hoogste vijf gulden voor eiken kubieken meter netto inhoud, waarop het schip is gemeten.

ART. 46 (1) Het niet inleveren van het certificaat, bedoeld in artikel 12, in de gevallen en binnen de termijnen, aangegeven in de artikelen 27, 28 en 43, wordt gestraft met eene boete van ten hoogste één duizend gulden.

(2) Het verlaten van eene Nederlandsch-Indische haven zonder inlevering van het aldaar opgeeischt certificaat, wordt gestraft met eene boete van ten hoogste vijf duizend gulden.

(3) Het nalaten der mededeeling, bij artikel 35 voorgeschreven, wordt gestraft met eene boete van ten hoogste een duizend gulden.

ART. 47. (1) Het weigeren van toegang tot het schip aan de leden der keuringscommissie, het verhinderen of belemmeren der keuring en het geven van inlichtingen of het voorleggen van bescheiden, voor de keuring noodig geacht, waarvan de onwaarheid 'of onjuistheid bekend was aan hem, die de inlichtingen of de bescheiden aan de keuringscommissie verstrekken moest, wordt gestraft met eene boete van ten hoogste éen duizen gulden.

(2) Met eene gelijke boete wordt gestraft het niet toelaten of verhinderen der inspectie, bij artikel 32 bedoeld, dan wel misleiding van den havenmeester bij die inspectie.

ART. 48. (1) Het vervoeren van meer passagiers dan volgens de artikelen 9, 10 en 11 is toegestaan, wordt gestraft met eene boete van ten hoogste één honderd gulden voor eiken vervoerden passagier boven het toegestaan aantal.

(2) Het aan boord nemen van passagiers op schepen, als in artikel 30 bedoeld, na de uitklaring, wordt gestraft met eene

Sluiten